<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <title>Thieu Nhi Thanh The Bidong Sungei (TNTTBS) & it kinh thuong doc</title> <meta http-equiv="keywords" content="TNTTBS, TNTT, Bidong, Sungei, JAMI"> <meta http-equiv="description" content="Trang gia dinh TNTTBS (Bidong Sungei) cu"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body leftmargin="20" topmargin="20" marginwidth="20" marginheight="20" text="black" link="blue" alink="indigo" vlink="darkgreen" bgcolor="aliceblue"> <font face="times new roman, courier new, tahoma, verdana, arial"> <!-- Xin ghi ch tn mnh, ngy v iu b tc trong phn ny. Thy Ho xin cm n. --> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="20" cellspacing="0" bgcolor="aliceblue" style="border: 20 outset green; padding: 5"> <tr><td><div align="justify"><font color="darkblue" size="4"> <p> &nbsp; </p> <center><font color="red" size="6"><b>T KINH THNG C<br> NI PHNG THIU NHI THNH TH BIDONG SUNGEI (TNTTBS)</b></font></center> <p> &nbsp; </p> <center><font size="2"> [ <a href="#annan">Kinh n Nn Ti</a> ] [ <a href="#bacaulay">Kinh Ba Cu Ly v thm</a> ] [ <a href="#boitroi">Kinh Bi Tri</a> ] [ <a href="#caclinhhon">Cu cho Cc Linh Hn</a> ] [ <a href="#caclinhhontoiloi">Cu cho Cc Linh Hn Ti Li</a> ] [ <a href="#camon">Kinh Cm n</a> ] [ <a href="#caominh">Kinh Co Mnh</a> ] [ <a href="#cay">Kinh Cy</a> ] [ <a href="#chuathanhthan">Kinh Cha Thnh Thn</a> ] [ <a href="#haynho">Kinh Hy Nh</a> ] [ <a href="#kmacdtg">Kinh Khai Mc ng Thnh Gi</a> ] [ <a href="#kinhmen">Kinh Knh Mn</a> ] [ <a href="#kinhmung">Kinh Knh Mng</a> ] [ <a href="#kihtgia">Kinh Knh Thnh Gi</a> ] [ <a href="#laycha">Kinh Ly Cha</a> ] [ <a href="#laynuvuong">Kinh Ly N Vng</a> ] [ <a href="#longthuongxotchua">Chui ht Lng Thng Xt Cha</a> ] [ <a href="#ccndquadoi">Cu cho Ngi qua i</a> ] [ <a href="#phatima">Li nguyn Phatima</a> ] [ <a href="#phodag">Kinh Ph Dng</a> ] [ <a href="#rlethlieg">Kinh Rc l thing ling</a> ] [ <a href="#sangdanh">Kinh Sng Danh</a> ] [ <a href="#sangsoi">Kinh Sng Soi</a> ] [ <a href="#sapminh">Kinh Sp Mnh</a> ] [ <a href="#thanhgia">Du Thnh Gi</a> ] [ <a href="#tv130">Thnh Vnh 30</a> ] [ <a href="#tv130">Thnh Vnh 130</a> ] [ <a href="#thienthanbanmenh">Kinh Thin Thn Bn Mnh</a> ] [ <a href="#tin">Kinh Tin</a> ] [ <a href="#tinkinh">Kinh Tin Knh</a> ] [ <a href="#trongcay">Kinh Trng Cy</a> ] [ <a href="#truocbuaan">Kinh Trc Ba n</a> ] [ <a href="#vidau">Kinh V Du</a> ] [ <a href="#vucsau">Kinh Vc Su</a> ] </font></center> <p><a name="thanhgia">1</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">DU THNH GI:</font><br> Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn . Amen.</p> <p><a name="vidau">2</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH V DU:</font><br> Ly Cha chng con, v du + Thnh gi, xin cha + chng con cho khi + k th. Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn. Amen.</p> <p><a name="laycha">3</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH LY CHA:</font><br> Ly Cha chng con trn tri, chng con nguyn danh Cha c sng, nc Cha tr n, Cha th hin di t cing nh trn tri. <br>Xin Cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy, v tha n chng con nh chng con cing tha k c n chng con. Xin ch chng con sa chc cm d, nhng cu chng con cho khi s d. Amen.</p> <p><a name="kinhmung">4</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH KNH MNG:</font><br> Knh mng Maria y n phc, c Cha Tri cng B, B c phc l hn mi ngi n, v Gisu Con lng B gm phc l. <br>Thnh Maria c M Cha Tri cu cho chng con l k c ti, khi ny v trong gi lm t. Amen.</p> <p><a name="sangdanh">5</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH SNG DANH:</font><br> Sng danh c Cha Cha v c Cha Con v c Cha Thnh Thn. Nh c trc v cng, v by gi, v hng c, v i i chng cng. Amen.</p> <p><a name="sapminh">6</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH SP MNH:</font><br> Ly Cha con, con sp mnh xung trc mt Cha con. Con tin tht Cha khp mi ni, thng bit mi s, hng xem thy con, hng nghe li con cu nguyn. Xin Cha rt nhn t hy oi xem s ngho ngt con v nhn li con nguyn. Ly Cha xin hy m ming li con ra, th con s cao rao nhng li ngi khen Cha.</p> <p><a name="sangsoi">7</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH SNG SOI:</font><br> Ci xin Cha sng soi, cho chng con c bit vic phi lm, cng khi lm, xin Cha gip cho mi kinh mi vic chng con, t khi s cho n hon thnh, u nh bi n Cha. Amen.</p> <p><a name="chuathanhthan">8</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH CHA THNH THN:</font><br> Chng con ly n c Cha Thnh Thn thing ling sng lng v cng, chng con xin c Cha Thnh Thn xung y lng chng con, l k tin cy c Cha Tri, v t la knh mn c Cha Tri trong lng chng con; chng con xin c Cha Tri cho c Cha Thnh Thn xung. <br>Sa li mi s trong ngoi chng con. <br>Chng con cu cng c Cha Tri, xa cho c Cha Thnh Thn xung, soi lng dy d cc Thnh Tng , th ry chng con cing xin c Cha Tri cho c Cha Thnh Thn li xung, an i dy d chng con lm nhng vic lnh, v cng nghip v cng c Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.</p> <p><a name="tinkinh">9</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH TIN KNH:</font><br> Ti tin knh c Cha Tri l Cha php tc v cng dng nn tri t. <br>Ti tin knh c Cha Gisu Ki-t l Con Mt c Cha Cha cng l Cha chng ti; bi php c Cha Thnh Thn m Ngi xung thai, sinh bi B Maria ng trinh: chu nn i quan Phongxi Philat, chu ng inh trn cy Thnh gi, cht v tng xc; xung ngc t tng, ngy th ba bi trong k cht m sng li; ln tri ng bn hu c Cha Cha php tc v cng; ngy sau bi tri li xung phn xt k sng v k cht. <br>Ti tin knh c Cha Thnh Thn. Ti tin c Hi thnh hng c khp th ny, cc thnh thng cng. Ti tin php tha ti. Ti tin xc loi ngi ngy sau sng li. Ti tin hng sng vy. Amen.</p> <p><a name="caominh">10</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH CO MNH <i>(trong Thnh l)</i>:</font><br>Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh ch em. Ti phm ti nhiu trong t tng, li ni vic lm, v nhng iu thiu xt. Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng (m ngc thng hi). V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc thin thn, cc thnh, v anh ch em khn cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta. Amen.</p> <p><a name="annan">11</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH N NN TI:</font><br>Ly Cha con, Cha l ng trn tt trn lnh v cng. Cha dng nn con, v cho Con Cha ra i chu nn chu cht v con, m con c lng phn nghch li ngh)a cng Cha, th con lo bun au n cng ch ght mi ti con trn ht mi s; con dc lng cha ci, v nh n Cha th con s trnh xa dp ti cng lm vic n ti cho xng. Amen.</p> <p><a name="tin">12</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH TIN:</font><br>Ly Cha con, con tin tht c mt c Cha Tri l ng thng pht v cng. Con li tin tht c Cha Tri c ba Ngi, m Ngi Th Hai xung th lm ngi, chu nn chu cht m chuc ti cho thin h. By nhiu iu y cng cc iu Hi thnh dy th con tin vng vng, v Cha l ng thng minh v chn tht v cng, phn truyn cho Hi thnh. Amen.</p> <p><a name="cay">13</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH CY:</font><br>Ly Cha con, con trng cy vng vng v cng nghip c Cha Gisu th Cha s ban n cho con gi o nn i ny, cho ngy sau c ln thin ng xem thy mt c Cha Tri hng phc i i, v Cha l ng php tc v lng lnh v cng, phn ha s y chng c l no sai c. Amen.</p> <p><a name="kinhmen">14</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH KNH MN:</font><br> Ly Cha con, con knh mn Cha ht lng ht sc trn ht mi s, v Cha l ng trn tt trn lnh v cng; li v Cha th con thng yu ngi ta nh mnh con vy. Amen.</p> <p><a name="laynuvuong">15</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH LY N VNG:</font><br> Ly N Vng, M nhn lnh, lm cho chng con c sng, c vui, c cy, thn ly M. Chng con con chu Ev chn khch y ku n cng B, chng con ni khc lc than th ku khn B thng. Hi i! B l Cha bu chng con, xin gh mt thng xem chng con. n sau khi y, xin cho chng con c thy c Cha Gisu Con lng B gm phc l.<br>i khoan thay! nhn thay! du thay! Thnh Maria trn i ng trinh. Amen.</p> <p><a name="haynho">16</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH HY NH:</font><br> Ly Thnh N ng Trinh Maria l M rt nhn t, xin hy nh xa nay cha tng nghe c ngi no chy n cng c M xin bu cha cu gip m c M t b chng nhm li. Nhn v s y, con ht lng trng cy than van chy n sp mnh xung di chn c M l N ng Trinh trn ht cc k ng trinh, xin c M oi n con l k ti li. Ly M l M Cha Cu th, xin ch b li con ku xin, mt d lng thng v nhm li con cng. Amen.</p> <p><a name="phatima">17</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">LI NGUYN PHATIMA <i>(cu cho cc linh hn)</i>:</font><br> Ly Cha Gisu, xin tha ti chng con. Xin cu chng con khi sa ha ngc, xin a cc linh hn ln Thin ng, nht l nhng linh hn cn thm lng thng xt Cha hn.</p> <p><a name="thienthanbanmenh"><a name="pt">18</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH THIN THN BN MNH:</font><br>Ly Thin thn bn mnh, Cha nhn lnh trao ph cho Ngi chm sc. Xin Ngi soi sng, che ch v dn dt con lun. Amen.</p> <p><a name="truocbuaan">19</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH TRC BA N:</font><br> Ly Cha, chng con chc tng, t n Cha l ng Nhn lnh giu lng xt thng. Xin Cha chc lnh cho chng con v cho ca n chng con sp dng, do lng rng ri Cha ban, nh cng nghip Cha Gisu Kit, Cha chng con. Amen.</p> <p><a name="camon">20</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH CM N:</font><br> Con cm n c Cha Tri l Cha lng lnh v cng, chng b con, chng con khng i i m li sinh ra con, cho con c lm ngi, cng hng gn gi con, hng che ch con, li cho Ngi Hai xung th lm ngi chuc ti chu cht trn cy Thnh Gi v con, li cho con c o Thnh c Cha Tri, cng chu nhiu n nhiu php Hi Thnh na, v cho phn xc con hm nay c mi s lnh; li cu ly con ko phi cht ti n nn ti chng kp. Vy cc Thnh trn nc Thin ng cm n c Cha Tri th no, th con cing hp cng cc Thnh m dng cho Cha con cng cm n nh vy. Amen.<br> <i>(Ghi ch: Xin lu , nu c nh, hay cng nc, hay cng mt chu, vo <b>ban ti</b> th c "... phn xc con ngy hm nay ....", m vo <b>ban sng</b> th c "... phn xc con m hm nay ....")</i> </p> <p><a name="trongcay">21</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH TRNG CY:</font><br> Chng con trng cy rt thnh c M Cha Tri, xin ch ch ch b li chng con nguyn trong cn gian nan thiu thn, c N ng trinh, hin vinh sng lng. <br>- Hng cha chng con cho khi mi s d. Amen.</p> <p><a name="bacaulay">22</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH BA CU LY V THM:</font><br> Ly rt thnh Tri tim c Cha Gi-su,/ - thng xt chng con./ <br>Ly Tri tim cc thanh cc tnh rt thnh c B Ma-ri-a,/ - cu cho chng con./ <br>Ly ng thnh Giu-se / l bn thanh sch c B Ma-ri-a trn i ng trinh,/ - cu cho chng con./ <br><i><b>(cc cu nn thm)</b></i> N vng ban s bnh an,/ - cu cho chng con./ <br>Knh ly Cc thnh T o nc Vit Nam,/ - cu cho chng con./ <br>Ly c M La Vang,/ cu cho chng con./</p> <p><a name="longthuongxotchua">23</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">CHUI HT LNG THNG XT CHA:</font><br> <i>(c vo lc 3 gi chiu l Gi Lng Thng Xt th rt tt, tuy nhin c th c vo bt c lc no, c bit l khi ving Thnh Th.)</i> <br><font color="brown">- Bt u:</font> <br>Kinh Ly Cha, mt Kinh Knh Mng, Kinh Tin Knh v ln chui, dng Chui Mn Ci nh sau: <br><font color="brown">- Ht hoc c 1 ln:</font> <br>Ngi ca lng thng xt, Cha ban tng con. Hi tri tim t nhn, con tn thc ni Ngi.<br> <font color="brown">- Mi ht ln c 1 ln:</font> <br>Ly Cha Hng Hu, con xin dng Cha Mnh, Mu, Linh hn, v Thin tnh ca Con Yu Du Cha l c Gisu Kit, Cha chng con, n v ti li chng con v ton th gii. <br><font color="brown">- Mi ht nh, mi ht c 1 ln:</font> <br>V cuc kh nn au thng ca Cha Gisu Kit, xin Cha thng xt chng con v ton th gii. <br><font color="brown">- Kt thc 5 chc kinh bng hai cu sau y:</font> <br>Ly ng Ch Thnh, l Thin Cha Ton Nng Hng Hu, xin thng xt chng con v ton th gii. <i>(3 ln)</i>. <br>i, mu v nc tun ra t tri tim Cha Gisu l ngun mch Lng Thng Xt, chng con trng cy ni Ngi <i>(3 ln)</i>.</p> <p><a name="caclinhhon">24</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">CU CHO CC LINH HN:</font><br> Ly Cha l Cha Ch Thnh, l Thin Cha ton nng hng hu, chng con ph thc cc linh hn m Cha gi ra khi th gian ny v bn Cha, c bit l cc linh hn khng c ai cu nguyn cho, cing xin cho cc linh hn m chng con cu nguyn hm nay, bc qua s cht bnh an, th nay c vo ci trng sinh m Cha ha ban cho nhng ngi trng cy ni Cha. Xin ly lng t bi nhn hu m tha th cho mi li lm m cc linh hn phm v s yu ui ca kip sng con ngi. Chng con cu xin, nh c Gisu Kit l Cha chng con. Amen.</p> <p><a name="tv30">25</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">Thnh vnh 30 (c.2-13) - T N C CHA CU KHI CHT</font><br> <b>Chung:</b> &nbsp; Ly Cha,/ xin lng nghe v xt thng con,/ ly Cha,/ xin ph tr nng ./<br> <b>A-</b> &nbsp; Ly Cha,/ con xin tn dng Ngi,/ v thng cu vt,/ khng qun th c ch nho ci con./<br> <b>B-</b> &nbsp; Ly Cha l Thin Cha con th,/ con ku ln cng Cha,/ v Ngi cho con bnh phc./<br> <b>A-</b> &nbsp; Ly Cha,/ t m ph Ngi ko con ln,/ tng xung m m Ngi thng cu sng./<br> <b>B-</b> &nbsp; Hi nhng k tn trung,/ hy n ca mng Cha,/ cm t thnh danh Ngi./<br> <b>A-</b> &nbsp; Ngi ni gin,/ gin trong giy lt,/ nhng yu thng,/ thng sut c i./ L c ri khi mn m bung xung,/ hng ng v vng ting h reo./<br> <b>B-</b> &nbsp; Thu c yn vui,/ c ln ti t nh:/ mnh s chng bao gi nao nng!/<br> <b>A-</b> &nbsp; Ly Cha,/ v yu thng,/ Ngi t con trn ni an ton./ Nhng khi Ngi va n mt i,/ con lin thy bng hong s hi./<br> <b>B-</b> &nbsp; Ly Cha,/ con ku ln Ngi,/ nn n vi Ngi l Cha ca con./<br> <b>A-</b> &nbsp; Cha c li g khi con phi cht,/ c ch chi nu con phi xung m?/ Nm tro tn lm sao ca tng Cha / v tuyn dng lng thnh tn ca Ngi./<br> <b>B-</b> &nbsp; Ly Cha,/ xin lng nghe v xt thng con,/ ly Cha,/ xin ph tr nng ./<br> <b>A-</b> &nbsp; Khc ai ca,/ Cha i thnh vi iu,/ ci o s,/ mc cho con l phc huy hong./<br> <b>B-</b> &nbsp; V th,/ tm hn con ca ngi Cha,/ v khng h nn lng./ Ly Cha l Thin Cha con th,/ xin t n Ngi mi mi ngn thu./<br> <b>A-</b> &nbsp; Vinh danh Cha Cha v Cha Con, cng vinh danh Thnh Thn Thin Cha.<br> <b>B- </b> &nbsp; T mun i v chnh hin nay, Lun mi n thin thu vn i. Amen.<br> <b>Chung:</b> &nbsp; Ly Cha,/ xin lng nghe v xt thng con,/ ly Cha,/ xin ph tr nng ./<br> <i>(Nu c th, nn dng hnh thc i p)</i></p> <p><a name="boitroi">26</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH BI TRI:</font><br> Ly n c Cha Gisu! Xa bi tri m xung th gian ba mi ba nm, cng chu nhng s thng kh cho cc linh hn thin h c ri, th ry chng con xin Cha rt nhn lnh hay thng v cng, xin tha phn pht cho linh hn .... m chng con cu nguyn hm nay, hoc cn giam ni la luyn ti, th xin m ca t rc y cho ra, m em ln chn hng mi s vui tht l nc Thin ng. V cng nghip Cha con chu nn chu cht v chng con. Amen.</p> <p><a name="vucsau">27</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH VC SU:</font><br> Ly Cha con, con di vc su ku ln Cha con, xin Cha con hy thng nhm li con ku van. Hy lng nghe ting con cu xin. Nu Cha con chp ti no ai ri c? Bi Cha con hng c lng lnh, cng v li Cha con phn ha. Con trng cy Cha con, Linh hn con cy v li ha y, th trng cy Cha con. Nhng k lm dn c Cha Tri m ngy hy trng cy Ngi cho lin, v Ngi rt nhn lnh hay thng v cng, s tha ht mi ti li, k lm dn Ngi thay thy. Ly Cha con, xin ban cho linh hn ... <i>(hay: <b>cc linh hn</b>)</i> c ngh ngi i i, v c sng soi v vng. Ly Cha con, xin cu ly linh hn ... <i>(hay: <b>cc linh hn</b>)</i> cho khi t ngc, m c ngh yn. Amen.</p> <p><a name="caclinhhontoiloi">28</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">CU CHO CC LINH HN TI LI:</font><br> Ly Cha Gisu l Chn L Hng Hu, con khn cu Cha, v van xin Lng Thng Xt Cha cho cc ti nhn khn kh. i tri tim du hin ca Cha Tri con, Lng Thng Xt Cha v b bn. Con van xin Cha cho cc linh hn ti li. <br> i! Tri Tim Ch Thnh, ngun mch Lng Thng Xt, ang tun ra nhng lung nh sng trn ngp cc n sng khn lng trn ton th nhn loi, con van xin Cha cho cc linh hn ti li. <br> i Cha Gisu, xin hy nhn n cuc kh nn ng cay ca Cha m ng cho mt linh hn no phi h mt, bi v n cu ri Mu Thnh Cha  ra cho chng con l ci gi qu t Cha phi tr. i Cha Gisu, khi ngh) n ci gi Cha phi tr cho chng con bng Mu Thnh Cha, con vui mng v hn, v ch cn mt git mu ca Cha cing cho phn ri nhn loi. Mc d ti li l vc su thm thm ca nhng yu hn v vong n bi ngh)a, chng khng th no cn xng c vi gi Cha phi tr cho chng con. Bi vy xin hy cho mi linh hn tn thc vo cuc t nn ca Cha v t hy vng vo Lng Thng Xt ca Ngi. Bi v Lng Thng Xt Cha khng h t chi mt ngi no. Tri t c th i thay, nhng Lng Thng Xt Cha s khng bao gi cn kit. <br> Ly Cha! Hn con bc chy nim vui v b bn khi con suy tng ti s tt lnh ln i ca Cha. i ! Cha Gisu, con mong mun em mi linh hn ti li ti chn Cha h tn vinh Lng Thng Xt Cha n mun i. Amen. </p> <p><a name="phodag">29</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH PH DNG:</font><br> Ly Chua con, con xin ph dng Linh Hn v xac con trong tay Chua con. Chua ph h con ban ngy, th xin Chua cing gn gi con ban m, ko sa phm ti g mt lng Chua, hay l cht ti n nn ti chng kp. Ch g sng cht con c gi mt lng knh mn Chua lun. Amen.</p> <p><a name="kmacdtg">30</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH KHAI MC NG THNH GI</font><br> Ly n c Cha Gi-su / chng con c ao ngm mi bn ni thng kh c Cha Gi-su / trong ng Thnh gi ny / cho c knh mn tr ngh)a c Cha Gi-su./ Ch g chng con c n ving nhng ni thng kh y,/ nh bn o thnh Gi-ru-sa-lem / cho c n my cc n bi ng thnh gi m ra./ Song le / chng con l con chin lc xa ng / th xin dng lng chng con lm ng thnh gi m ngm,/ cng in vo lng nhng s thng kh c Cha Gi-su chu,/ m yn i chng con chn khch i ny,/ cho ngy sau c trng cy 14 ni thng kh y,/ nh bc thang em chng con v thin ng / m ht mng t n c Cha Gi-su i i chng cng./ A-men./</p> <p><a name="kihtgia">31</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH KNH THNH GI</font><br> Ly du Thnh gi!/ Con knh Thnh gi cho c bng yn./ Cy Thnh gi gia rng vng;/ cy Thnh gi l gm l gio;/ cy Thnh gi khp gn xa trc qu tr ma,/ khim nhng m tc;/ cy Thnh gi l tu vt sang khi bin;/ cy Thnh gi l cha kha m ca Thin ng / cho chng con c vo./ Ly cy Thnh gi,/ ly cnh Thnh gi,/ ly l cy Thnh gi,/ ly hoa cy Thnh gi,/ ly qu cy Thnh gi,/ t xa n nay chng c cy no snh bng cy Thnh gi./ Ly Cha con nm trn cy Thnh gi chu cht v chng con./ A-men./</p> <p><a name="rlethlieg">32</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">KINH RC L THING LING</font><br> Ly c Cha Gisu,/ con tin tht Cha con ng trong Php Mnh Thnh,/ con knh mn Cha con trn ht mi s,/ cng c ao chu ly Cha con trong linh hn con./ Nhng,/ bi v by gi con chng c th no m chu Cha con cho tht c,/ th xin Cha con ng vo linh hn con cch thing ling vy,/ chng khc g nh Cha con ng vo tht,/ th con xin m ly / cng hp lm mt cng Cha con cho trn,/ xin Cha con ch cho con la b Cha con bao gi./ Amen./</p> <p><a name="ccndquadoi">33</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">CU CHO NGI QUA I: </font><br> Ly Cha, khi cn i ny, linh hn ( .... ) c Cha cho gia nhp dn thnh. Gi y, xin Cha lng nghe li chng con khn nguyn m m lng t bi n nhn linh hn ( .... ) vo hng ngi cc thnh trn ci tri y nh sng v bnh an. Chng con cu xin nh c Ki-t Cha chng con. Amen.</p> <p><a name="tv130">34</a>. &nbsp;&nbsp; <font color="darkorchid">Thnh vnh 130 - TING KU T VC THM</font><br> <b>(-)</b> &nbsp; T vc thm, con ku ln Ngi,<br> ly Cha, mun ly Cha,<br> xin Ngi nghe ting con.<br> Dm xin Ngi lng tai .<br> Nghe li con tha thit nguyn cu.<br> <b>(+)</b> &nbsp; i ly Cha, nu nh Ngi chp ti,<br> no c ai ng vng c chng?<br> Nhng Cha vn rng lng tha th<br> chng con bit knh s Ngi.<br> <b>(-)</b> &nbsp; Mong i Cha, ti ht lng mong i,<br> cy trng li Ngi.<br> Hn ti trng ch Cha,<br> hn lnh canh mong i hng ng.<br> <b>(+)</b> &nbsp; Hn lnh canh mong i hng ng,<br> trng cy Cha i, t-ra-en hi,<br> bi Cha lun t i mt nim,<br> n cu chuc ni Ngi chan cha.<br> <b>(-)</b> &nbsp; Chnh Ngi s cu chuc t-ra-en<br> cho thot khi ti khin mun vn.<br> <b>(+)</b> &nbsp;Vinh danh Cha Cha v Cha Con,<br> Cng vinh danh Thnh Thn Thin Cha,<br> <b>(-)</b> &nbsp; T mun i v chnh hin nay,<br> Lun mi n thin thu vn i. Amen.</p> </font> <center><font size="2"> [ <a href="#annan">Kinh n Nn Ti</a> ] [ <a href="#bacaulay">Kinh Ba Cu Ly v thm</a> ] [ <a href="#boitroi">Kinh Bi Tri</a> ] [ <a href="#caclinhhon">Cu cho Cc Linh Hn</a> ] [ <a href="#caclinhhontoiloi">Cu cho Cc Linh Hn Ti Li</a> ] [ <a href="#camon">Kinh Cm n</a> ] [ <a href="#caominh">Kinh Co Mnh</a> ] [ <a href="#cay">Kinh Cy</a> ] [ <a href="#chuathanhthan">Kinh Cha Thnh Thn</a> ] [ <a href="#haynho">Kinh Hy Nh</a> ] [ <a href="#kmacdtg">Kinh Khai Mc ng Thnh Gi</a> ] [ <a href="#kinhmen">Kinh Knh Mn</a> ] [ <a href="#kinhmung">Kinh Knh Mng</a> ] [ <a href="#kihtgia">Kinh Knh Thnh Gi</a> ] [ <a href="#laycha">Kinh Ly Cha</a> ] [ <a href="#laynuvuong">Kinh Ly N Vng</a> ] [ <a href="#longthuongxotchua">Chui ht Lng Thng Xt Cha</a> ] [ <a href="#ccndquadoi">Cu cho Ngi qua i</a> ] [ <a href="#phatima">Li nguyn Phatima</a> ] [ <a href="#phodag">Kinh Ph Dng</a> ] [ <a href="#rlethlieg">Kinh Rc l thing ling</a> ] [ <a href="#sangdanh">Kinh Sng Danh</a> ] [ <a href="#sangsoi">Kinh Sng Soi</a> ] [ <a href="#sapminh">Kinh Sp Mnh</a> ] [ <a href="#thanhgia">Du Thnh Gi</a> ] [ <a href="#tv130">Thnh Vnh 30</a> ] [ <a href="#tv130">Thnh Vnh 130</a> ] [ <a href="#thienthanbanmenh">Kinh Thin Thn Bn Mnh</a> ] [ <a href="#tin">Kinh Tin</a> ] [ <a href="#tinkinh">Kinh Tin Knh</a> ] [ <a href="#trongcay">Kinh Trng Cy</a> ] [ <a href="#truocbuaan">Kinh Trc Ba n</a> ] [ <a href="#vidau">Kinh V Du</a> ] [ <a href="#vucsau">Kinh Vc Su</a> ] </font></center> </td> </tr> <tr> <td align="center"><font size="3"> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/trengag.gif" width="236" height="17.5" alt="tnttbs tre ngang"><br> <font size="3"><i>(Virginia, ngy 29-5-2011)</i></font><br><br> <font size="4"> Thn i trong Cha Gisu Thnh Th, <br> i gia nh TNTTBS (Bidong Sungei) ci.</font><br> <font size="3"><i>(Dng dng n gin: Virginia, ngy 18-4-2017)</i>.</font></p> <p> &nbsp; </p> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayt.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"> <embed src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/nhac/tnttca.mid" width="170" height="46" autostart="false"> <img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayp.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"><br> <font size="2"><i>Nhc: TNTT Tn hnh ca</i></font> </p> </td> </tr> </table> </div></td></tr></table> </body> </html>