ÍT KINH THƯỜNG ĐỌC
NƠI PHÒNG THIẾU NHI THÁNH THỂ BIDONG SUNGEI (TNTTBS)

 

[ Kinh Ăn Năn Tội ] [ Kinh Ba Câu Lạy và thêm ] [ Kinh Bởi Trời ] [ Cầu cho Các Linh Hồn ] [ Cầu cho Các Linh Hồn Tội Lỗi ] [ Kinh Cám Ơn ] [ Kinh Cáo Mình ] [ Kinh Cậy ] [ Kinh Chúa Thánh Thần ] [ Kinh Hãy Nhớ ] [ Kinh Khai Mạc Đàng Thánh Giá ] [ Kinh Kính Mến ] [ Kinh Kính Mừng ] [ Kinh Kính Thánh Giá ] [ Kinh Lạy Cha ] [ Kinh Lạy Nữ Vương ] [ Chuỗi hạt Lòng Thương Xót Chúa ] [ Cầu cho Người đã qua đời ] [ Lời nguyện Phatima ] [ Kinh Phó Dâng ] [ Kinh Rước lễ thiêng liêng ] [ Kinh Sáng Danh ] [ Kinh Sáng Soi ] [ Kinh Sấp Mình ] [ Dấu Thánh Giá ] [ Thánh Vịnh 30 ] [ Thánh Vịnh 130 ] [ Kinh Thiên Thần Bản Mệnh ] [ Kinh Tin ] [ Kinh Tin Kính ] [ Kinh Trông Cậy ] [ Kinh Trước Bữa Ăn ] [ Kinh Vì Dấu ] [ Kinh Vực Sâu ]

1.    DẤU THÁNH GIÁ:
Nhân danh Cha † và Con † và Thánh † Thần †. Amen.

2.    KINH VÌ DẤU:
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

3.    KINH LẠY CHA:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

4.    KINH KÍNH MỪNG:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

5.    KINH SÁNG DANH:
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

6.    KINH SẤP MÌNH:
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

7.    KINH SÁNG SOI:
Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

8.    KINH CHÚA THÁNH THẦN:
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

9.    KINH TIN KÍNH:
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Ki-tô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

10.    KINH CÁO MÌNH (trong Thánh lễ):
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng (đấm ngực thống hối). Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

11.    KINH ĂN NĂN TỘI:
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

12.    KINH TIN:
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

13.    KINH CẬY:
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

14.    KINH KÍNH MẾN:
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

15.    KINH LẠY NỮ VƯƠNG:
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

16.    KINH HÃY NHỚ:
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

17.    LỜI NGUYỆN PHATIMA (cầu cho các linh hồn):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.

18.    KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH:
Lạy Thiên thần bản mệnh, Chúa nhân lành đã trao phó cho Ngài chăm sóc. Xin Ngài soi sáng, che chở và dẫn dắt con luôn. Amen.

19.    KINH TRƯỚC BỮA ĂN:
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

20.    KINH CÁM ƠN:
Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cảm ơn Ðức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.
(Ghi chú: Xin lưu ý, nếu đọc ở nhà, hay cùng nước, hay cùng một châu, vào ban tối thì đọc "... phần xác con ngày hôm nay ....", mà vào ban sáng thì đọc "... phần xác con đêm hôm nay ....")

21.    KINH TRÔNG CẬY:
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

22.    KINH BA CÂU LẠY VÀ THÊM:
Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giê-su,/ - thương xót chúng con./
Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Ma-ri-a,/ - cầu cho chúng con./
Lạy ông thánh Giu-se / là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh,/ - cầu cho chúng con./
(các câu nên thêm) Nữ vương ban sự bình an,/ - cầu cho chúng con./
Kính lạy Các thánh Tử đạo nước Việt Nam,/ - cầu cho chúng con./
Lạy Đức Mẹ La Vang,/ cầu cho chúng con./

23.    CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:
(Đọc vào lúc 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, tuy nhiên có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể.)
- Bắt đầu:
Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi, dùng Chuỗi Mân Côi như sau:
- Hát hoặc đọc 1 lần:
Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Mỗi hạt lớn đọc 1 lần:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc 1 lần:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3 lần).

24.    CẦU CHO CÁC LINH HỒN:
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con phó thác các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa, đặc biệt là các linh hồn không được ai cầu nguyện cho, cũng xin cho các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, đã bước qua sự chết bình an, thì nay được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ cho mọi lỗi lầm mà các linh hồn đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

25.    Thánh vịnh 30 (c.2-13) - TẠ ƠN ĐỨC CHÚA ĐÃ CỨU KHỎI CHẾT
Chung:   Lạy Chúa,/ xin lắng nghe và xót thương con,/ lạy Chúa,/ xin phù trì nâng đỡ./
A-   Lạy Chúa,/ con xin tán dương Ngài,/ vì đã thương cứu vớt,/ không để quân thù đắc chí nhạo cười con./
B-   Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,/ con kêu lên cùng Chúa,/ và Ngài đã cho con bình phục./
A-   Lạy Chúa,/ từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,/ tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống./
B-   Hỡi những kẻ tín trung,/ hãy đàn ca mừng Chúa,/ cảm tạ thánh danh Người./
A-   Người nổi giận,/ giận trong giây lát,/ nhưng yêu thương,/ thương suốt cả đời./ Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,/ hừng đông về đã vọng tiếng hò reo./
B-   Thuở được yên vui,/ có lần tôi tự nhủ:/ mình sẽ chẳng bao giờ nao núng!/
A-   Lạy Chúa,/ vì yêu thương,/ Ngài đã đặt con trên núi an toàn./ Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,/ con liền thấy bàng hoàng sợ hãi./
B-   Lạy Chúa,/ con đã kêu lên Ngài,/ năn nỉ với Ngài là Chúa của con./
A-   Chúa được lợi gì khi con phải chết,/ được ích chi nếu con phải xuống mồ?/ Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa / và tuyên dương lòng thành tín của Ngài./
B-   Lạy Chúa,/ xin lắng nghe và xót thương con,/ lạy Chúa,/ xin phù trì nâng đỡ./
A-   Khúc ai ca,/ Chúa đổi thành vũ điệu,/ cởi áo sô,/ mặc cho con lễ phục huy hoàng./
B-   Vì thế,/ tâm hồn con ca ngợi Chúa,/ và không hề nín lặng./ Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,/ xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu./
A-   Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
B-   Tự muôn đời và chính hiện nay, Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Chung:   Lạy Chúa,/ xin lắng nghe và xót thương con,/ lạy Chúa,/ xin phù trì nâng đỡ./
(Nếu có thể, nên dùng hình thức đối đáp)

26.    KINH BỞI TRỜI:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn .... mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

27.    KINH VỰC SÂU:
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn ... (hay: các linh hồn) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô vùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn ... (hay: các linh hồn) cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

28.    CẦU CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI:
Lạy Chúa Giêsu là Chân Lý Hằng Hữu, con khấn cầu Chúa, và van xin Lòng Thương Xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ. Ôi trái tim dịu hiền của Chúa Trời con, Lòng Thương Xót Chúa vô bờ bến. Con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
Ôi! Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng Thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả. Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng Lòng Thương Xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.
Lạy Chúa! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi ! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

29.    KINH PHÓ DÂNG:
Lạy Chúa con, con xin phó́ dâng Linh Hồn và xác con ở trong tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

30.    KINH KHAI MẠC ĐÀNG THÁNH GIÁ
Lạy ơn Đức Chúa Giê-su / chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giê-su / trong đàng Thánh giá này / cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giê-su./ Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy,/ như bổn đạo thành Giê-ru-sa-lem / cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra./ Song le / chúng con là con chiên lạc xa đàng / thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm,/ cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giê-su đã chịu,/ để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này,/ cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy,/ như bậc thang đem chúng con về thiên đàng / mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giê-su đời đời chẳng cùng./ A-men./

31.    KINH KÍNH THÁNH GIÁ
Lạy dấu Thánh giá!/ Con kính Thánh giá cho được bằng yên./ Cây Thánh giá ở giữa rừng vàng;/ cây Thánh giá là gươm là giáo;/ cây Thánh giá ở khắp gần xa tróc quỷ trừ ma,/ khiêm nhường mỹ tục;/ cây Thánh giá là tàu vượt sang khỏi biển;/ cây Thánh giá là chìa khóa mở cửa Thiên đàng / cho chúng con được vào./ Lạy cây Thánh giá,/ lạy cành Thánh giá,/ lạy lá cây Thánh giá,/ lạy hoa cây Thánh giá,/ lạy quả cây Thánh giá,/ từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh giá./ Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh giá chịu chết vì chúng con./ A-men./

32.    KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Lạy Đức Chúa Giêsu,/ con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh,/ con kính mến Chúa con trên hết mọi sự,/ cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con./ Nhưng,/ bởi vì bây giờ con chẳng có thể nào mà chịu Chúa con cho thật được,/ thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,/ chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật,/ thì con xin ẵm lấy / cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn,/ xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ./ Amen./

33.    CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI:
Lạy Chúa, khi còn ở đời này, linh hồn ( .... ) đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Giờ đây, xin Chúa lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận linh hồn ( .... ) vào hàng ngũ các thánh trên cõi trời đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

34.    Thánh vịnh 130 - TIẾNG KÊU TỪ VỰC THẲM
(-)   Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài,
lạy Chúa, muôn lạy Chúa,
xin Ngài nghe tiếng con.
Dám xin Ngài lắng tai để ý.
Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
(+)   Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.
(-)   Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người.
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.
(+)   Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi,
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
(-)   Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
(+)  Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
(-)   Tự muôn đời và chính hiện nay,
Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

tnttbs tre ngang
(Virginia, ngày 29-5-2011)

Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017; cập nhật: ngày 17-8-2020v).

 

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca