<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <title>Phong Thieu Nhi Thanh The Bidong Sungei (TNTTBS) & sinh hoat</title> <meta http-equiv="keywords" content="TNTTBS, TNTT, Bidong, Sungei, JAMI"> <meta http-equiv="description" content="Trang gia dinh TNTTBS (Bidong Sungei) cu"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body leftmargin="20" topmargin="20" marginwidth="20" marginheight="20" text="darkblue" link="fuchsia" alink="indigo" vlink="black" bgcolor="aliceblue"> <font face="times new roman, courier new, tahoma, verdana, arial"> <!-- Xin ghi ch tn mnh, ngy v iu b tc trong phn ny. Thy Ho xin cm n. --> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="20" cellspacing="0" bgcolor="aliceblue" style="border: 20 outset green; padding: 5"> <tr><td><div align="justify"><font color="darkblue" size="4"> <p> &nbsp; </p> <center><font color="red" size="6"><b>THNG TIN SINH HOT PHNG TNTTBS<br><font size="5"><i>Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei</i></font></b></font></center> <p> &nbsp; </p> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Chng trnh c th cho tun ny</b>:</font><br> <font size="2"><i>(iu chnh li: Virginia, ngy 13-8-2018)</i></font></p> <p><ul type="round"> <li><b>Phng v Li Cha Cha Nht:</b> cng hc hi Li Cha vo <b><i>th su ngy 17-8-2018 bn u chu (8g ti), Canada v M (ban tra), tc th by ngy 18-8-2018 bn Vit Nam v c</i></b>; vi ch : "<b>N THT & UNG MU TI</b>" ca Li Cha <b>Cha nht Thng nin 20, b</b>. d dng tham d gi kinh ny, chng ta tr li trang <b><i>"Mc lc"</i></b>, coi phn "Phng TNTTBS" ct bn tri, nhn vo mc <b>"Phng v Li Cha CN"</b>, cing gia trang ny. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 13-8-2018)</i></font></li> <li><b>Tn knh Lng Thng xt Cha:</b> Mi ti bn u chu. Hin ti l <b><i>8g ti theo gi u chu</i></b>. Xin <i>cc nc khc</i> cn theo gi u chu m vo d. <i>Nu thy khng i vng</i>, s vo <b>d ti th hai, ring ti th su</b> l gi Phng v Li Cha Cha Nht. Sau , tr li thc mc, nu c. <b>d dng tham d</b> gi kinh Lng thng xt Cha, chng ta tr li trang <b><i>"Mc lc"</i></b>, coi phn "Phng TNTTBS" ct bn tri, nhn vo mc <b>"Gi Lng thng xt Cha"</b>, cing gia trang ny. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 30-7-2018)</i></font></li> <li><b>THNG TIN:</b> Xin mi gh vo <b><i>mc c bit</i></b>, cing gia trang ny, nhng a ch<br> <a href="http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/" target="_blank">http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/</a> khm ph <b>dng nhc mi <i>(thnh ca v bi ca thng)</i></b>, cho d cha c karafun. Cu chc mi ngi c thm ngun nhc mi. Xin thn i gii thiu. Gia nh TNTTBS. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 7-12-2013)</i></font></li> </p></ul> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Chng trnh tng qut <i></i></b></font><br> <font size="2"><i>(iu chnh li: Virginia, ngy 1-4-2018)</i></font></p> <p><ul type="square"> <li><b>Cc gi kinh mi ti</b> <i>(hin ti do nhm <b>u chu</b> ph trch)</i>: bn u chu lc 20g (8g ti), hay 11g tra Cali, 12g tra Denver, 13g Houston, 14g Boston; tc (hm sau) lc 1g sng Vit Nam hay 4g sng Sydney; cng tn knh <b>Lng thng xt Cha</b>, ri sinh hot sau . Ring <i><b>ti th su</b> (tc sng sm th by Vit Nam v c)</i> l gi <b>Phng v Li Cha Cha Nht</b> <i>(nu thy ph trch hin din)</i>, dng ton b cc bi c v p ca ca Cha nht sp n, cng <b><i>chia s v hc hi bi Phc m Cha Nht</i></b>, ri cu nguyn; sau cng sinh hot vi nhau. Xin mi ngi ti tham d. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 1-4-2018)</i></font></li> <li><b>Sinh hot sau cc gi kinh</b>: Bao gm ht thnh ca, hiu ca, dn ca, tnh ca, v ca sinh hot, cng chia s, k chuyn, vui v ngm th. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 24-4-2011)</i></font> </li> <li><b>Sinh hot t do</b>: Ngoi cc gi sinh hot chung trn, chng ta c th gh phng sinh hot bt c lc no phng m, lm quen vi phng, sinh hot t do trong mi lnh vc, hoc tham gia cc chng trnh theo sng kin t xut ca nhng ngi ph trch lc  ra. Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS). <font size="2"><i>(Virginia, ngy 24-1-2011).</i></font> </li> </ul> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Thng tin khc</b></font></p> <ul type="round"> <p><li><b>Cc thng tin lin h v cn</b> cho cc bui sinh hot chung u c th tm thy ni khu vc "<b>Phng TNTTBS</b>". Xin <b><i>nhn ln , ri ko xung</i></b> mc mnh cn dng. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 12-2-2011)</i></font></li> <li><b>Tn trng cc gi tn gio</b>: Xin mi ngi tham d <b><i>khng cho hi, cing khng cht</i></b> di bt c hnh thc no, ngoi tr ngi chia kinh a cc thng tin cn thit ln. Nu mun chia s, <b><i>xin ch ln mic</i></b>, v khng ph phn chia s ca ngi khc. Mi ngi rt cn bu kh lng ng tm hn kn mc n ch thing ling. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 12-2-2011).</i></font> </li> <li><b>Ht thnh ca</b>: Khong na ting trc cc gi Phng v Li Cha, m c phn sinh hot, chng ta dnh ring <b>ch ht thnh ca trong na gi </b> chun b tm hn tham d phn Phng v Li Cha tht hu ch cho tm linh chng ta. Gia nh xin cm n mi ngi tn trng. Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS). <font size="2"><i>(Virginia, ngy 24-1-2011)</i>.</font> </li> <li><b> cu nguyn</b>: Vo lc khai mc cc gi kinh trn, chng ta c th a cu nguyn ln, mi ngi tham d cng hip cu nguyn cho cc ch ca chng ta (a ln vo khong thi gian c loan bo. Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS). <font size="2"><i>(Virginia, ngy 24-1-2011)</i>.</font> </li> <li><b>Chia s</b>: Nhng chia s <b><i>ngn hay li nhn</i></b> u c th a vo phn "S thm" cho mi ngi cng c. Cn nhng bi chia s <b><i>di</i></b> mun a ln phn ny, xin gi cho thy ph trch phng <i>(bng cch nhn phn "Mi thm" trn thanh mc lc ri chn mc "Lin lc")</i>, hay chuyn ti nick "jamiahao" qua dch v paltalk.</li> <li><b>Kim gi</b>: kim chnh xc gi cc ni, xin vo a ch <a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/" target="_blank">Gi gic th gii</a>. Xin lu l mi nm mt s quc gia c <b>i gi</b> hai ln, nn gi gic c thay i vo thi im . Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS). <font size="2"><i>(Virginia, ngy 24-1-2011)</i>.</font> </li></p> </ul> <p> &nbsp; </p> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center"><font size="3"> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/trengag.gif" width="236" height="17.5" alt="tnttbs tre ngang"><br> <font size="4">Thn i trong Cha Gisu Thnh Th, <br> i gia nh TNTTBS (Bidong Sungei) ci.<br> <font size="2"><i>(Dng dng n gin: Virginia, ngy 17-4-2017)</i>.</font> </font></p> <p> &nbsp; </p> <p><font size="3">Tr v [ <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-mluc.htm">trang mc lc</a> ], hay [ <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-llac.htm">lin lc</a> ].</font></p> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayt.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"> <embed src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/nhac/tnttca.mid" width="170" height="46" autostart="false"> <img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayp.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"><br> <font size="2"><i>Nhc: TNTT Tn hnh ca</i></font> </p> </td> </tr> </table> </div></td></tr></table> </body> </html>