THÔNG TIN SINH HOẠT PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Thánh ca Kim Loan - Cha Việt chia sẻ, phần B].

Chương trình cụ thể cho tuần này:
(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 8-7-2024)

Chương trình tổng quát
(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 7-4-2024)

Thông tin khác

 

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017, bỏ khung 2,161023).

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs