<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <title>Cha Viet chia se voi Thieu Nhi Thanh The Bidong Sungei (TNTTBS)</title> <meta http-equiv="keywords" content="TNTTBS, TNTT, Bidong, Sungei, JAMI"> <meta http-equiv="description" content="Trang gia dinh TNTTBS (Bidong Sungei) cu"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body leftmargin="20" topmargin="20" marginwidth="20" marginheight="20" text="darkblue" link="blue" alink="indigo" vlink="black" bgcolor="aliceblue"> <font face="times new roman, courier new, tahoma, verdana, arial"> <!-- Xin ghi ch tn mnh, ngy v iu b tc trong phn ny. Thy Ho xin cm n. --> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="20" cellspacing="0" bgcolor="aliceblue" style="border: 20 outset green; padding: 5"> <tr><td><div align="justify"><font color="darkblue" size="4"> <p> &nbsp; </p> <center><font color="red" size="6"><b>LINH MC INH TUN VIT CHIA S VI TNTTBS</b><br><font size="5"><i>(Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei)</i></font></font></center> <p> &nbsp; </p> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Li gii thiu</b></font></p> <p>Do tnh c cha Giuse inh Tun Vit (dng Ct Minh) ang hc bn Rma bit n v mun chia s nhng bi suy t "Ch 3 pht thi" cng i gia nh TNTTBS (Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei) v phng Sinh hot TNTTBS. Thy ph trch xin thay mt i gia nh v Phng sinh hot xin chn thnh cm n nh ca cha Vit, v xin gii thiu cng anh ch em trong i gia nh, cing nh anh ch em phc v hay n sinh hot vi Phng sinh hot. Hy vng nhng bi chia s ny gip ch cho vic pht huy i sng ni tm ca anh ch em, hay cc gi tn gio m anh ch em phc v hay tham d. Mi khi cha Vit gi bi mi, thy s a ln chia s chung. Thn i trong Cha Gisu Thnh Th! Thy ph trch, JAMI Phm Anh Ho (Virginia, ngy 26-9-2011).</p> <p> &nbsp; </p> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Cc bi mi nht</b></font><br> <i>(Lc ny cha Vit dng dng <b>xem v nghe</b> cho mt s bi ri. Chng ta cng n nhn c gng ca ngi.)</i></p> <p>&nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVL4zBfbQrA" target="_blank">T v</a>, <a href="http://www.nhaccuatui.com/playlist/tu-ve-dang-cap-nhat.9AUNYBjAre2K.html" target="_blank">[nghe]</a>. <i>(Ngy 1-9-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BlbXcTC8gZs" target="_blank">Nc v ru</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 17-1-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href=https://www.youtube.com/watch?v=WUnN5RlHK5s" target="_blank">Sao Bt nh khng thing</a>? [nghe v xem] <i>(Ngy 18-2-2016)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ben-le-trai-tim/" target="_blank">"Bn l tri tim"</a> <i>(Ngy 23-3-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ong-gia-keu/" target="_blank">"ng Gia-ku"</a> <i>(Ngy 2-11-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eti808rL7tA" target="_blank">Lm sao con bit</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 15-11-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FRVOXCtNZQQ" target="_blank">Tng qu cho nhau</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 22-12-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fcg4MNQHdyM" target="_blank">Sao l th nh?</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 6-2-2017)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1Eet-455gZ8" target="_blank">Satan lm chng?</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 6-4-2017)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b5ZxSLq33_E" target="_blank">Khoe ngi yu</a> [nghe v xem], [<a href="http://www.tnttbs.org/tlieu/NguoiYeuToi-JosephViet.pdf" target="_blank">bi ht</a>]. <i>(Ngy 11-9-2017)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VLnekLgfQ2k" target="_blank">Lm sao bit ta ang b cm d?</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 17-10-2017)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vm1LZAUug1w" target="_blank">Suy t v Mc khi</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 2-12-2017)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LadR1CFQAoE" target="_blank">K bn nghe</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 29-12-2017)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4f54UixSoWQ" target="_blank">Nhm S ip T Tri l ai</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 21-2-2018)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=108wd-GfNX8" target="_blank">Chuyn 3 ngi</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 8-3-2018)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=31v1virLIas" target="_blank">Ra khi m</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 3-4-2018)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=O8ENct6AZb4" target="_blank">Nhng xc tn quan trng nht</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 8-6-2018)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NBjzjitUmn8" target="_blank">Bnh v ru ha thnh Tht v Mu sao?</a> [nghe v xem]. <i>(Ngy 27-6-2018)</i> </p> <p align="center"> <font size="2"><i>(iu chnh li: Virginia, ngy 28-6-2018)</i></font></p> <p> &nbsp; </p> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Cc bi suy t khc</b></font><br> <i>(Xp theo mu t. Xin nhn vo a ch c bi chia s mun c; t , chng ta c th c thm nhiu bi ci ting Vit v ting Anh khc khng c tn trong danh sch ny)</i><br><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ai-co-ly/" target="_blank">"Ai c l"</a> <i>(Ngy 20-9-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/an-oan/" target="_blank">"n oan"</a> <i>(Ngy 6-6-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/anh-kim-cuong/" target="_blank">"nh kim cng"</a> <i>(Ngy 1-10-2013)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ba-ma-mot/" target="_blank">"Ba m mt"</a> <i>(Ngy 25-5-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/biet-du/" target="_blank">"Bit "</a> <i>(Ngy 4-8-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/cach-yeu/" target="_blank">"Cch yu"</a> <i>(Ngy 12-5-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/cam-d%E1%BB%97/" target="_blank">"Cm d"</a> (s Cm Vn) <i>(Ngy 13-12-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/cao-c%E1%BA%A3/" target="_blank">"Cao c"</a> <i>(Ngy 24-3-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/chet-thay/" target="_blank">"Cht thay"</a> <i>(Ngy 2-4-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://key4happiness.wordpress.com/" target="_blank">"Cha kha hnh phc"</a> (Ct Thng) <i>(Ngy 27-2-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/chon-song/" target="_blank">"Chn sng"</a> <i>(Ngy 21-5-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/chua-o-dau/" target="_blank">"Cha u"</a> <i>(Ngy 9-8-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/english/we-are-hands/" target="_blank">"Chng ta l tay"</a> <i>(Ngy 29-3-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/con-can-nua-khong/" target="_blank">"Cn cn na khng?"</a> <i>(Ngy 17-4-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/cu-that/" target="_blank">"C Tht"</a> <i>(Ngy 20-9-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/dan-tri/" target="_blank">"Dn tr"</a> <i>(Ngy 2-11-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/dong-chay-ngam-cua-suc-manh/" target="_blank">"Dng chy ngm ca sc mnh"</a> <i>(Ngy 14-4-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/dung-len/" target="_blank">"ng ln"</a> <i>(Ngy 8-12-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/k%E1%BA%BB-gi%E1%BA%A5u-m%E1%BA%B7t/" target="_blank">"K giu mt"</a> <i>(Ngy 6-10-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ke-gieo-co-lung/" target="_blank">"K gieo c lng"</a> <i>(Ngy 19-7-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/k%E1%BA%BB-ngo%E1%BA%A1i-d%E1%BA%A1o/" target="_blank">"K ngoi o"</a> <i>(Ngy 17-8-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/khac-de-kheo/" target="_blank">"Khc kho"</a> <i>(Ngy 15-11-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/khung/" target="_blank">"Khng"</a> <i>(Ngy 30-5-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/khung-hoang-goc/" target="_blank">"Khng hong gc"</a> <i>(Ngy 19-3-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/khung-hoang-ve-on-goi-on-goi-cho-khung-hoang/" target="_blank">"Khng hong v n gi - n gi cho khng hong"</a> <i>(Ngy 22-4-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/lam-d%E1%BA%B9p/" target="_blank">"Lm p"</a> <i>(Ngy 28-11-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/me-co-do/" target="_blank">"M c "</a> <i>(Ngy 8-3-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/mo-than/" target="_blank">"M than"</a> <i>(Ngy 22-11-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/mot-bi-quyet-hanh-phuc/" target="_blank">"Mt b quyt hnh phc"</a> <i>(Ngy 30-9-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/viec-quan-trong-nghi-ngoi/" target="_blank">"Mt vic quan trng: Ngh ngi"</a> <i>(Ngy 22-7-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/neu-chet-la-het/" target="_blank">"Nu cht l ht& "</a> <i>(Ngy 22-9-2013)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/bi%E1%BA%BFt-ng%E1%BB%A7/" target="_blank">"Ng trn sng"</a> <i>(Ngy 30-4-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/nguoi-giai-thoat-thu-ba/" target="_blank">"Ngi gii thot th ba"</a> <i>(Ngy 26-4-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/nguoi-o-ue-thanh-sach/" target="_blank">"Ngi u thanh sch"</a> <i>(Ngy 16-2-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/nh%E1%BB%8F-thanh-to/" target="_blank">"Nh thnh to"</a> <i>(Ngy 21-1-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/giao-hoang/" target="_blank">"Nhng gi pht cui ca s v Gio hong"</a> <i>(Ngy 1-3-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/nhung-vi-thanh-ke-tiep/" target="_blank">"Nhng v thnh k tip"</a> <i>(Ngy 28-4-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/nuoc-mat-duoi-gam-ban/" target="_blank">"Nc mt di gm bn"</a> <i>(Ngy 5-1-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/quyen-binh-an/" target="_blank">"Quyn bnh an"</a> <i>(Ngy 20-1-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/quyet-dinh-hiem-co/" target="_blank">"Quyt nh him c"</a> <i>(Ngy 22-2-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/r%C6%B0%E1%BB%9Bc-tr%E1%BB%99m-vao-nha/" target="_blank">"Rc trm vo nh"</a> <i>(Ngy 31-10-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/sao-khong-cat-khoi-the-gian/" target="_blank">"Sao khng ct khi th gian?"</a> <i>(Ngy 17-5-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/nhap/" target="_blank">"Sao khng k ngi kia"</a> <i>(Ngy 4-4-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/sao-lai-cam/" target="_blank">"Sao li cm?"</a> <i>(Ngy 28-2-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/sao-lai-duoi/" target="_blank">"Sao li ui"</a> <i>(Ngy 7-3-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/sen-trong-bun/" target="_blank">"Sen trong bn"</a> <i>(Ngy 19-6-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/sinh-nhat-chung/" target="_blank">"Sinh nht chung"</a> <i>(Ngy 24-5-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/song-day/" target="_blank">"Sng y"</a> <i>(Ngy 7-1-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/su-cao-ca-cua-mot-toi-nhan/" target="_blank">"S cao c ca mt ti nhn"</a> <i>(Ngy 16-6-2013)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/ten-lua-dao/" target="_blank">"Tn la o"</a> <i>(Ngy 15-1-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/tha-thu/" target="_blank">"Tha th"</a> <i>(Ngy 7-4-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/th%E1%BB%8Bt-va-mau/" target="_blank">"Tht v Mu"</a> <i>(Ngy 2-6-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/thuc-su-tin/" target="_blank">"Thc s tin"</a> <i>(Ngy 15-9-2012)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/th%C6%B0%C6%A1ng-minh/" target="_blank">"Thng mnh"</a> <i>(Ngy 15-11-2011)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/tim-doi-gai/" target="_blank">"Tim i gai"</a> <i>(Ngy 7-6-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/toi-cung-la-vua/" target="_blank">"Ti cing l vua"</a> <i>(Ngy 22-11-2015)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/toi-da-yeu-di%e1%bb%81u-toi-khong-thich/" target="_blank">"Ti yu iu ti khng thch"</a> <i>(Ngy 22-1-2016)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/toi-tuong/" target="_blank">"Ti tng ... "</a> <i>(Ngy 29-5-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/tranh-cuop-giut/" target="_blank">"Trnh cp git"</a> <i>(Ngy 23-2-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/tranh-lang-phi/" target="_blank">"Trnh lng ph"</a> <i>(Ngy 17-4-2012) </i> <br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/uoc-mo-cuoi-doi/" target="_blank">"c m cui i"</a> <i>(Ngy 6-5-2013)</i><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/xin-loi-toi-chi-la-nguoi-chuyen-qua/" target="_blank">"Xin li, ti ch l mt ngi chuyn qu"</a> <i>(Ngy 24-6-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/xung-dang/" target="_blank">"Xng ng"</a> <i>(Ngy 4-4-2014)</i>.<br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="https://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/yeu/" target="_blank">"Yu"</a> <i>(Ngy 14-2-2012)</i> </p> <p align="center"><font color="brown"> *****</font> </p> <p> &nbsp; </p> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Th giao duyn</b></font></p> <p><i>From: "Jos Vi / Dinh Tuan Viet" - To: "Pham Anh Hao" - Subject: Re: chia se: Monday, 26 September 2011 4:05 AM</i><br> Cm n Thy Ho nhiu lm lm. Vy l Vit xin c gi mi thng tin theo a ch email ca Thy nh. Nu c thng tin g Thy thy c ch cho anh ch em th xin nh Thy chuyn gim. c gp Thy trong ni kt ny l mt hng n. T n Cha tht nhiu. Chc Thy v gia nh nhiu an vui trong Cha nh. Vit</p> <p> &nbsp; </p> <p><font color="darkgreen" size="5"><b>Bi suy t lm quen</b></font></p> <center><font color="fuchsia" size="5"><b><i>Hn gp li</i></b></font></center> <p><font color="blue">Vit hay khng vit? Vit n o mi. Cui cng, quyt nh: vit. Bi th, nhng dng ch anh ch em ang c y c ghi xung nh mt li cu nguyn ph thc cng vi mt ngi bn ch thn ca Vit ang & "chun b cht".<br><br> Nhiu ngi bit ch (trc tip gp g hay qua mt s bi vit ca Vit) v 's bc i trong au kh' ca ch  li du n su xa cho cuc i ca h. Him c ai tri qua nhng au n tt cng nh ch, v li cng him hn na nhng ngi vn gi c s tinh tuyn ca c tin ngang qua nhng au n nh th. Mnh cm phc ngi ph n au yu mong manh trong thn xc nhng can m mnh m trong tinh thn y. Mnh bit n ngi bn ang i din vi ci cht m vn nng nim tin ca mnh vo s sng bt dit.<br><br> Cha m ch t tn thnh cho ch l Mt-ta. Ging nh thnh Mt-ta, cuc i ca ch tri rng trong yu thng phc v. Trong khi t ngi bit ch m thm chu ng gian lao au kh nh th no th nhiu ngi c bin i cch k diu qua nhng gp g vi ch.<br><br> Mt vi ting ng h na thi, trong cn phng bnh vin y, mt cuc iu tr au n thp t nht sinh s din ra. Mt vi ting c th di nh v tn& .<br> +++<br><br> Thy Gisu ni vi thnh Mt-ta: "Thy l s sng li v l s sng, ai tin vo Thy th d c cht cing s c sng; v tt c nhng ai sng v tin vo Thy s khng cht bao gi. Ch c tin nh vy khng?" Thnh Mt-ta tha: "D, c." (Gioan 11:25-27)<br><br> Chiu nay, trong cuc ni chuyn c th l ln cui cng, ngi bn thn ca mnh - mt ph n nh b, bnh thng nh bao ph n - nh nhng, bnh an nhn nh: "Nu khng cn c gp nhau trn trn gian na th hn ngy hi ng trong Thin ng nh!"<br><br> Xin cng Vit cu nguyn vi ch v cho ch trong giy pht ny.<br><br> Chn thnh cm n anh ch em!</font><br> <font color="brown">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giuse Vit, O.Carm.</font></p> <center><font color="fuchsia" size="5"><b><i>See you again</i></b></font></center> <p><font color="purple">Write it down or not? I kept asking myself. Finally, the decision: Yes. Therefore, what you are reading now is written down as a prayer of trust prayed with and for a very dear friend of mine who is preparing& to die.<br><br> Many know her (directly or through some of my writings) because her 'charity in suffering' has left profound impacts on their lives. Rare are those who undergo extreme pains in life like her, rarer are those who can keep the purity of faith through such pains. My deep admiration goes to this lady fragile in body and yet courageous and strong in spirit. I am grateful to this friend who is facing death and yet consolidating my faith in the eternal life.<br><br> Her parents gave her the Christian name of Martha. Like saint Martha, her life has been submerged in loving service. While very few people know of her quiet endurance of suffering and sacrifice, many have been wonderfully transformed by their encounters with her.<br><br> In only a few hours, in a hospital room, a painful treatment with little chance of survival will take place. A few hours may seem like eternity& .<br> +++<br><br> Jesus says to Martha: "I am the resurrection and the life; he who believes in Me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in Me will never die. Do you believe this?" Martha replies: "Yes, Lord." (John 11:25-27)<br><br> This afternoon, in our conversation (possibly the last), my close friend a small ordinary lady like other women gently and peacefully told me: "If we no longer have a chance to see each other on earth, see you in heaven!"<br><br> My brother/sister, please join me in praying with her and for her at this very moment.<br><br> Thank you very much!</font><br> <font color="brown">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giuse Vit, O.Carm. (26-9-2011)</font></p> <p> <font color="blue"><b><i>Coi thm (Blog):</i></b></font><br> &nbsp; --- &nbsp; <a href="http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/h%E1%BA%B9n-g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i/" target="_blank">http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/h%E1%BA%B9n-g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i/</a> <br>&nbsp; --- &nbsp; <a href="http://only3minutes.wordpress.com/english/see-you-again/" target="_blank">http://only3minutes.wordpress.com/english/see-you-again/</a></p> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center"><font size="3"> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/trengag.gif" width="236" height="17.5" alt="tnttbs tre ngang"><br><font size="4"> Thn i trong Cha Gisu Thnh Th, <br> i gia nh TNTTBS (Bidong Sungei) ci. </font></p> <p> &nbsp; </p> <p><font size="3">Tr v [ <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-mluc.htm">trang mc lc</a> ], hay [ <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-llac.htm">lin lc</a> ].</font></p> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayt.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"> <embed src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/nhac/tnttca.mid" width="170" height="46" autostart="false"> <img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/chimbayp.gif" width="40.6" height="53.2" alt="chim bay tnttbs"><br> <font size="2"><i>Nhc: TNTT Tn hnh ca</i></font>.<br> <font size="2"><i>(Dng dng n gin: Virginia, ngy 19-4-2017)</i>.</font></p> </td> </tr> </table> </div></td></tr></table> </body> </html>