<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html><head><title> Thieu Nhi Thanh The Bidong Sungei (TNTTBS) muc luc </title> <meta http-equiv="keywords" content="TNTTBS, Thiu Nhi Thnh Th, Thieu Nhi Thanh The Bidong Sungei, JAMI"> <meta http-equiv="description" content="Trang gia dinh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS) cu"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body text="black" link="darkblue" alink="indigo" vlink="brown" bgcolor="aliceblue"> <font face="times new roman, arial, courier new, tahoma, verdana"> <!-- Xin ghi ch tn mnh, ngy v iu b tc trong phn ny. Thy Ho xin cm n. --> <table bgcolor="lightcyan" style="border: 15 groove fuchsia; padding: 15" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td> <table border="0" align="center"> <caption><center><a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/bchaom.jpg"><img src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/bchaom.jpg" border="2" width="268.8" height="54.8" alt="Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon"></a> </center> <p align="center" style="border: 4 double indigo; padding: 6"><span style="background-color: firebrick"><font color="yellow" size="5"><b>Thiu Nhi Thnh Th (Vit Nam) Bidong Sungei</b></font><br> <font size="3" color="lightgreen"><i> Trang Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS) ny <b>chnh thc thit lp li</b> ngy 16 thng 5 nm 2001.<br> Trang gia nh <b>ra i</b> v bt u a ln mng t ngy 12 thng 1 nm 1998 <br> do sng kin ca NS Ng Quc Ding mc399.</i><br> Xin <b>coi ct Mc lc</b>  bn tri  vo phn mnh mun tham quan.</font></span></p></caption> <tr><td><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr><td width="184" valign="top"> <div align="left" leftmargin="20" rightmargin="20"><font size="3" color="black"> <p align="center"> <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/tnttbscco.jpg"><img src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/tnttbscco.jpg" border="1" width="184" height="238" alt="Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon"></a> </p> <p><font color="red"><b>Mc lc trang TNTTBS</b></font>:<br><br> <font color="deeppink">* <b><i>Mi thm</i></b>:</font><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-hih.htm" target="_blank">Hnh nh</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-llac.htm" target="_blank">Lin lc</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/mt-tin.htm" target="_blank">Tin tc</a><br><br> <font color="deeppink">* <b><i>Danh sch</i></b>:</font><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/ds-qdoi.htm" target="_blank">Thnh vin qua i</a><br><br> <font color="deeppink">* <b><i>Th chung</i></b>:</font><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tc-thuchg" target="_blank">Gii thiu</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tc-1-4.htm" target="_blank">Th 1-4</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tc-5-8.htm" target="_blank">Th 5-8</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tc-9-12.htm" target="_blank">Th 9-12</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tc-13-16.htm" target="_blank">Th 13-16</a><br><br> <font color="deeppink">* <b><i>Ti liu sinh hot</i></b>:</font><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tl-csh1pttgqq.htm" target="_blank">Ca sinh hot 1</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tl-csh2vca.htm" target="_blank">Ca sinh hot 2</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tl-csh3lkytct.htm" target="_blank">Ca sinh hot 3</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tl-dtihHT.htm" target="_blank">c tnh trng</a><br><br> <font color="deeppink">* <b><i>Bi ca khc</i></b>:</font><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tl-gthieuTcaKL.htm" target="_blank">Gii thiu tcKL</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/" target="_blank">Thnh ca Kim Loan</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/diagdihco3Hien/" target="_blank">B )a gia nh c Ba Hin</a> (TH&pah).<br><br> <font color="deeppink">* <b><i>Phng TNTTBS</i></b>:</font><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/loiChuaTNTTBS.htm" target="_blank">Li Cha</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/dk-ltxC.htm" target="_blank">Gi Lng thng xt Cha</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/dk-pvloiCcn.htm" target="_blank">Phng v Li Cha CN</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/dk-kihdoc.htm" target="_blank">Kinh thng c</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/pt-giogiac.htm" target="_blank">Gi gic</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/pt-taitca.htm" target="_blank">Bi ht karafun</a><br> - <a href="http://www.tnttbs.org/pTNTTBS/pt-lmVcse.htm" target="_blank">Cha Vit chia s</a></p> <p> &nbsp; </p> <p align="center"> <a href="http://www.tnttbs.org/Images/Title2.jpg"><img src="http://www.tnttbs.org/Images/Title2.jpg" border="1" width="151" height="21" alt="Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei huy hiu v tn, nhan de coi hinh lon"></a> </p> <p align="left"><font size="4" color="purple"> <b><i>Lu :</i></b> Khi nhn c th in t c <b> ni dung khc thng</b>, d vi a ch ca thy hay ca cc bn khc, xin c mnh dn b ngay i. S thng l nhng k mo danh mun gi nhng s khng tt n. <font size="2"><i>(Woodville, ngy 25-8-2004)</i></font>.<br> V xin vo phn "Hnh nh"  tham quan s <b>hnh mi a ln li</b>. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 31-1-2015)</i>.</font> <b>Bn tin chung hng thng</b> gi tng nhm 100, nn hp th no lc gt gao s a vo <b><i>ngn ca th linh tinh</i></b> (spam), xin cc thnh vin  vo y m ly ra, cing nh <b>xin xc nhn l th bnh thng</b>. Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS) ci xin cm n. <font size="2"><i>(Virginia, ngy 28-4-2017)</i>.</font></font></p> </font></div></td> <td width="4" valign="top"> </td> <td width="*" valign="top"><div align="center"><font size="4"> <p><font size="6" color="red"> <i><b>Li Cha trong tun</b></i> </font></p> <font color="midnightblue"><p>"Hy thu ly nhng ming cn li, ko ph i." (Gio-an 6:12) <br><i> [Cha nht 17 quanh nm B, ngy 29-7-2018]</i></p> <p>"Ai n vi Ta s khng h i, ai tin vo Ta s khng h kht bao gi." (Gio-an 6:35) <br><i> [Cha nht 18 quanh nm B, ngy 5-8-2018] </i></p> <p>"Ai tin vo Ta th c s sng i i." (Gio-an 6:47) <br><i> [Cha nht 19 quanh nm B, ngy 12-8-2018]</i></p> <p>"Ta l bnh hng sng t tri xung; ai n bnh ny, th s sng i i." (Gio-an 6:51) <br><i> [Cha nht 20 quanh nm B, ngy 19-8-2018] </i></p> <p>"Thy mi c nhng li ban s sng i i." <br><i> [Cha nht 21 quanh nm B, ngy 26-8-2018]</i></p> <p>"Tt c nhng s xu u  trong m ra, v lm cho ngi ta ra u." (Mac-c 7:23) <br><i> [Cha nht 22 quanh nm B, ngy 2-9-2018] </i></p> <p>"Hy m ra." (Mac-c 7:34) <br><i> [Cha nht 23 quanh nm B, ngy 9-9-2018] </i></p> <p>"Cc con bo Thy l ai?" (Mac-c 8:29) <br><i> [Cha nht 24 quanh nm B, ngy 16-9-2018]</i> </p> <p>"Ai n nhn mt trong nhng tr nh nh th ny v danh Thy, tc l n tip chnh mnh Thy." (Mac-c 9:37) <br><i> [Cha nht 25 quanh nm B, ngy 23-9-2018]</i> </p> <p>"Ai chng chng i cc con l ng h cc con." (9:40) <br><i> [Cha nht 26 quanh nm B, ngy 30-9-2018]</i></p> <p style="border: 5 dashed magenta; padding: 6"> <font size="5" color="green"><b>Chc mng:</b></font> <br><a href="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/bogbogbay.gif"><img src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/bogbogbay.gif" width="91" height="75" border="1" alt="bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon" align="left"></a><font color="midnightblue"> Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS) xin chc mng <b>bn mng</b> cc thnh vin c mt hay hai trong cc tn thnh ny: Inhaxi (31-7), Anphongs (1-8), a minh (8-8), Maria (15-8), Pi 10 (21-8), Rsa [Lima] (23-8), Monica (27-8), Augustin (28-8).<br> V thng ny xin chc mng <b>sinh nht</b> ngy 29-7: H t Thanh Vn - ngy 1-8: Phan t Lc Chu - ngy 2-8: Ng t Bch Liu, Vi Kim Tn - ngy 3-8:  Hu Hip, Phm Tuyt Hoa, Ng v Hnh - ngy 4-8: Hong Thin An, L t Quc Thy, Ng Thy Vi Uyn Qunh Trm - ngy 5-8: Ng t Thanh Tho, Trn Quang Thoi, lm Trng Quc Trng - ngy 6-8: Phm Hng Phng Duyn, Dng t Mai Khanh - ngy 7-8: Ng v Chu, Vi c t - ngy 8-8: Vng o, Trn Ngh Hng ip, Ng t Phng - ngy 9-8:  Ng Bch ip, Phan i Phc - ngy 13-8: Phm Ng Thanh H, Ng t Thy Hng, L nh Tn, Ng o Thin Trang - ngy 15-8: lm Bi Xun M, Trn Quc Ton - ngy 16-8: GL Ng Duy Linh - ngy 17-8: Ng t Ngc Bch - ngy 18-8: ng t Du, Trn Th Duy, Trn Minh Hi, Hong t Thu Trang - ngy 20-8: Ng t Mn - ngy 21-8: Ng c Hong, Ng Bo Thng - ngy 22-8: Bi Hng Cng / Ali, L Bch L - ngy 23-8: Ng Hong Sn - ngy 25-8: NS G. Ng Quc Ding - ngy 27-8: Ng Kim Thy - ngy 28-8: Ng Tt Nhin Hong, Ng t L Uyn, Trn t Thy Vinh - ngy 29-8: Ng Kim K - ngy 30-8: inh V)nh Phc - ngy 31-8: Hong c Phng.<br> <font size="2"><i>(Virginia, ngy 30-7-2018)</i>.</font></p> <p align="justify"><font size="4" color="black"> Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS) xin tt c cc thnh vin, trong kinh nguyn, hip lng <b>nh n <i>TN Giuse Ng Phng Phng Trng</i> mc360</b> ngy 11-8 gi 20 nm. Gia nh Thiu Nhi Thnh Th Bidong Sungei (TNTTBS) ci <font size="2"><i>(Virginia, ngy 30-7-2018)</i></font>.</font></p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/vxahn.gif" width="300" height="10" alt="tnttbs vach xanh"><br><font size="2"><i>(iu chnh li: VVirginia, ngy 30-7-2018)</i></font></p> <p><img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/hogvaglac.gif" width="40.6" height="53.2" alt="tnttbs hong vang lac"> <embed autostart="false" height="46" width="170" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/nhac/thcadao.mid"> <img border="0" src="http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/hih/hogvaglac.gif" width="40.6" height="53.2" alt="tnttbs hong vang lac"><br> <font size="2">Xin m nhc nu thch nghe. <br> <i>Nhc: Ting ht ca dao</i><br> (Dng dng n gin: Virginia, ngy 18-4-2017).</font></p> </font></div></td></tr></table></font></body></html>