tnttbs tua thu chung cu

tnttbs vach xanh

 

Phần lưu trữ các thư chung cũ, và những gì đã gửi kèm với thư chung mà có thể dùng nghiên cứu thêm. Khi cần, chúng ta có thể đọc lại để ôn lại những diễn biến và sinh hoạt chung của đại gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS). Và, những thành viên mới nối vòng tay sau này cũng biết được các thông tin cũ, nhất là giai đoạn ban đầu. Các thư chung được gộp lại thành từng nhóm cho gọn. Xin nhấn vào tiểu mục ở mục "Thư chung" nơi trang mục lục, hay nhấn vào những tiểu mục dưới đây có đường nối, để chọn phần muốn coi. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ.
[Xin lưu ý: Vì trang được trình bày lại theo dạng đơn giản, nên một số mục còn đưa lên dần dần.]

 • Các thư chung 1-4: 1 (ngày 19-3-1996), 2 (ngày 14-9-1996), 3 (ngày 11-11-1996), 4 (ngày 13-1-1997)
 • Về họp mặt Nối Vòng Tay 1 (ngày 3-1 đến ngày 5-1-1997)
 • Các thư chung 5-8: 5 (ngày 4-5-1997), 6 (ngày 30-8-1997), 7 (ngày 15-12-1997), 8 (ngày 27-4-1998)
 • Về họp mặt Nối Vòng Tay 2 (ngày 30-6 đến ngày 5-7-1999)
 • Ít tài liệu (năm 1998 và 2001: nỗi khổ tâm của linh mục, nhà thờ Việt Nam ở Atlanta, phép dùng hình Bidong)
 • Các thư chung 9-12: 9 (ngày 5-12-1998), 10 (ngày 17-8-1999), 11 (ngày 9-9-2000), 12 (ngày 5-3-2001)
 • Hãy chỗi dậy (ngày 30-4-2000: về thư điện tử)
 • Các thư chung 13-16: 13 (ngày 6-9-2001), 14 (11-2-2002), 15 (ngày 21-10-2002), 16 (ngày 17-5-2003)
 • Về họp mặt Nối Vòng Tay 3 (ngày 29-6 đến ngày 5-7-2001)
 • Các thư chung 17-20: 17 (ngày 7-9-2003), 18 (ngày 7-10-2005), 19 (ngày 4-6-2006), 20 (ngày 30-11-2008)
 • Liên kết (ngày 14-2-2018: về sự tách nhóm)
 • Ổn định (ngày 27-10-2019: về sự dính dáng tốp tách ra)

Rất thân thương trong Chúa Giêsu Thánh Thể, Ðại gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ.

tnttbs vach hong
(Elizabeth North ngày 13-3-2001, điều chỉnh ngày 30-10-2019 Virginia)
Trở về [ trang mục lục ].

tnttbs dua lac tnttbs dua lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Đồng xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017.