*    [ Câu Lời Chúa tuần 21-5-2018 ] [ Phúc âm thứ sáu 25-5-2018 ] [ Bài đọc Chúa nhật 27-5-2018 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 27-5-2018 ] [ Đáp ca Chúa nhật 27-5-2018 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 27-5-2018 ] [ Phúc âm Chúa nhật 27-5-2018 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 21-5-2018
Từ thứ hai ngày 21-5-2018 đến Chúa nhật ngày 27-5-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Vậy anh em hãy đi / và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,/ làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,/ và Chúa Con và Chúa Thánh Thần./ (Mát-thêu 28,19)

 

Chúa nhật ngày 27-5-2018
Lễ Chúa 3 Ngôi, b
Chủ đề: Cha và Con và Thánh Thần

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Đệ nhị luật (Đnl 4,32-34.39-40)./
Khi ấy,/ ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng:/ "Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa,/ thời có trước anh (em),/ từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất;/ cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia:/ có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế,/ hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng?/ Có dân nào đã được nghe / tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa / như anh (em) đã nghe,/ mà vẫn còn sống không?/ Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình / một dân tộc từ giữa một dân tộc khác,/ đã dùng bao thử thách,/ dấu lạ,/ điềm thiêng và chinh chiến,/ đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền,/ gây kinh hồn táng đởm,/ như Đức Chúa,/ Thiên Chúa của anh em,/ đã làm cho anh em tại Ai-cập,/ trước mắt anh (em) không?/
Vậy hôm nay,/ anh (em) phải biết / và để tâm suy niệm điều này:/ trên trời cao cũng như dưới đất thấp,/ chính Đức Chúa là Thiên Chúa,/ chứ không có thần nào khác nữa./ Anh (em) phải giữ các thánh chỉ / và mệnh lệnh của Người,/ mà hôm nay tôi truyền cho anh (em);/ như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này / sẽ được hạnh phúc,/ và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa,/ Thiên Chúa của anh (em),/ vĩnh viễn ban cho anh (em)."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 32,4-5.6&9.18-19.20&22 - Đ: c.12b)
Đáp: Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp./
   1- Lời Chúa phán quả là ngay thẳng,/ mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin./ Chúa yêu thích điều công minh chính trực,/ tình thương Chúa chan hòa mặt đất./
Đáp: Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp./
   2- Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,/ một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú./ Vì Người đã phán,/ và muôn loài xuất hiện,/ Người ra lệnh truyền,/ tất cả được dựng nên./
Đáp: Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp./
   3- Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,/ kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,/ hầu cứu họ khỏi tay thần chết / và nuôi sống trong buổi cơ hàn./
Đáp: Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp./
   4- Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,/ bởi Người luôn che chở phù trì./ Xin đổ tình thương xuống chúng con,/ lạy Chúa,/ như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài./
Đáp: Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Rô-ma (Rm 8,14-17)./
Thưa anh em,/ phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn,/ đều là con cái Thiên Chúa./ Phần anh em,/ anh em đã không lãnh nhận Thần Khí / khiến anh em trở thành nô lệ / và phải sợ sệt như xưa,/ nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử,/ nhờ đó chúng ta được kêu lên:/ "Áp-ba!/ Cha ơi!"/ Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng / chúng ta là con cái Thiên Chúa./ Vậy đã là con,/ thì cũng thừa kế,/ mà được Thiên Chúa cho thừa kế,/ thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô;/ vì một khi cùng chịu đau khổ với Người,/ chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (x. Kh 1,8)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng / Chúa Cha,/ Chúa Con,/ và Chúa Thánh Thần,/ là Thiên Chúa đã có,/ hiện có,/ và đang tới./ Xin tôn vinh chúc tụng muôn đời./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 28,16-20)./
Hôm ấy,/ mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê,/ đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến./ Khi thấy Người,/ các ông bái lạy,/ nhưng có mấy ông lại hoài nghi./
Đức Giê-su đến gần,/ nói với các ông:/ "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất./ Vậy anh em hãy đi / và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,/ làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,/ và Chúa Con và Chúa Thánh Thần,/ dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em./ Và đây,/ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 25-5-2018
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 7
Chủ đề: Không được phân ly

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 10,1-12)./
Một hôm,/ Đức Giê-su,/ đi tới miền Giu-đê / và vùng bên kia sông Gio-đan./ Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người./ Và như thường lệ,/ Người lại dạy dỗ họ./ Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng:/ "Thưa Thầy,/ chồng có được phép rẫy vợ không?"/ Họ hỏi thế là để thử Người./ Người đáp:/ "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?"/ Họ trả lời:/ "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."/ Đức Giê-su nói với họ:/ "Chính vì các ông lòng chai dạ đá,/ nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông./ Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng,/ Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;/ vì thế,/ người đàn ông sẽ lìa cha mẹ / mà gắn bó với vợ mình,/ và cả hai sẽ thành một xương một thịt./ Như vậy,/ họ không còn là hai,/ nhưng chỉ là một xương một thịt./ Vậy,/ sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,/ loài người không được phân ly."/ Khi về đến nhà,/ các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy./ Người nói:/ "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác / là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;/ và ai bỏ chồng để lấy chồng khác,/ thì cũng phạm tội ngoại tình."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Lễ Hiện xuống, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 13-5-2018
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 15,26-27;16,12-15)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Khi Đấng Bảo Trợ đến,/ Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha,/ Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha,/ Người sẽ làm chứng về Thầy./ Cả anh em nữa,/ anh em cũng làm chứng,/ vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu./
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em./ Nhưng bây giờ,/ anh em không có sức chịu nổi./ Khi nào Thần Khí sự thật đến,/ Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn./ Người sẽ không tự mình nói điều gì,/ nhưng tất cả những gì Người nghe,/ Người sẽ nói lại,/ và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến./ Người sẽ tôn vinh Thầy,/ vì Người sẽ lấy những gì của Thầy / mà loan báo cho anh em./ Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy./ Vì thế,/ Thầy đã nói:/ Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Ki-tô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 21-5-2018)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].
tnttbs vach xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017).