LỜI CHÚA CHO SINH HOẠT CHUNG TRONG TUẦN
Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS)

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 19-2-2018 ] [ Phúc âm thứ sáu 23-2-2018 ] [ Bài đọc Chúa nhật 25-2-2018 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 25-2-2018 ] [ Đáp ca Chúa nhật 25-2-2018 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 25-2-2018 ] [ Phúc âm Chúa nhật 25-2-2018 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 19-2-2018
Từ thứ hai ngày 19-2-2018 đến Chúa nhật ngày 25-2-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông./ Và từ đám mây,/ có tiếng phán rằng:/ "Đây là Con Ta yêu dấu,/ hãy vâng nghe lời Người."/ (Mác-cô 9,7)

 

Chúa nhật ngày 25-2-2018
Chúa nhật mùa Chay 2, b
Chủ đề: Vâng nghe lời Người

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Sáng thế (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)./
Hồi đó,/ Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham./ Người gọi ông:/ "Áp-ra-ham!"/ Ông thưa:/ "Dạ,/ con đây!"/ Người phán:/ "Hãy đem con của ngươi,/ đứa con một yêu dấu của ngươi / là I-xa-ác,/ hãy đi đến xứ Mô-ri-gia / mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy,/ trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."/
Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ,/ ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó./ Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra / cầm lấy dao để sát tế con mình./
Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông:/ "Áp-ra-ham!/ Áp-ra-ham!"/ Ông thưa:/ "Dạ,/ con đây!"/ Người nói:/ "Đừng giơ tay hại đứa trẻ,/ đừng làm gì nó!/ Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa:/ đối với Ta,/ con của ngươi,/ con một của ngươi,/ ngươi cũng chẳng tiếc!"/ Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn,/ thì thấy phía sau / có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây./ Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy / mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình./
Sứ thần của Đức Chúa từ trời / gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa / và nói:/ "Đây là sấm ngôn của Đức Chúa,/ Ta lấy chính danh Ta mà thề:/ bởi vì ngươi đã làm điều đó,/ đã không tiếc con của ngươi,/ con một của ngươi,/ nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi,/ sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông,/ nên nhiều như sao trên bầu trời,/ như cát ngoài bãi biển./ Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch./ Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau / được phúc như dòng dõi ngươi,/ chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 115,10&15.16-17.18-19 - Đ: Tv 114,9)
Đáp: Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời / trong cõi đất dành cho kẻ sống./
   1- Tôi đã tin cả khi mình đã nói:/ "Ôi nhục nhã ê chề!"/ Đối với Chúa thật là đắt giá / cái chết của những ai trung hiếu với Người./
Đáp: Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời / trong cõi đất dành cho kẻ sống./
   2- Vâng lạy Chúa,/ thân này là tôi tớ,/ tôi tớ Ngài,/ con của nữ tỳ Ngài,/ xiềng xích trói buộc con,/ Ngài đã tháo cởi./ Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,/ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa./
Đáp: Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời / trong cõi đất dành cho kẻ sống./
   3- Lời khấn nguyền với Chúa,/ tôi xin giữ trọn,/ trước toàn thể dân Người,/ tại khuôn viên đền Chúa,/ giữa lòng ngươi,/ hỡi Giê-ru-sa-lem!/
Đáp: Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời / trong cõi đất dành cho kẻ sống./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Rô-ma (Rm 8,31b-34)./
Thưa anh em,/ có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta,/ ai còn chống lại được chúng ta?/ Đến như chính Con Một,/ Thiên Chúa cũng chẳng tha,/ nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta./ Một khi đã ban Người Con đó,/ lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?/ Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn?/ Chẳng lẽ Thiên Chúa,/ Đấng làm cho nên công chính?/ Ai sẽ kết án họ?/ Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô,/ Đấng đã chết,/ hơn nữa,/ đã sống lại,/ và đang ngự bên hữu Thiên Chúa / mà chuyển cầu cho chúng ta?/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng
Từ đám mây sáng chói,/ tiếng Chúa Cha phán rằng:/ Đây là Con yêu dấu,/ làm vui thỏa lòng Ta,/ hãy vâng nghe lời Người./

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 9,2-10)./
Hôm ấy,/ Đức Giêsu đem các ông Phê-rô,/ Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình./ Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ,/ chỉ mình các ông thôi,/ tới một ngọn núi cao./ Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông./ Y phục Người trở nên rực rỡ,/ trắng tinh,/ không thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy./ Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a / cùng ông Mô-sê / hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su./ Bấy giờ,/ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng:/ "Thưa Thầy,/ chúng con ở đây,/ thật là hay!/ Chúng con xin dựng ba cái lều,/ một cho Thầy,/ một cho ông Mô-sê,/ và một cho ông Ê-li-a."/ Thực ra,/ ông không biết phải nói gì,/ vì các ông kinh hoàng./ Bỗng có một đám mây bao phủ các ông./ Và từ đám mây,/ có tiếng phán rằng:/ "Đây là Con Ta yêu dấu,/ hãy vâng nghe lời Người."/ Các ông chợt nhìn quanh,/ thì không thấy ai nữa,/ chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi./
Ở trên núi xuống,/ Đức Giê-su truyền cho các ông / không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy,/ trước khi Con Người từ cõi chết sống lại./ Các ông tuân lệnh đó,/ nhưng vẫn bàn hỏi nhau / xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 23-2-2018
Thứ Sáu sau Chúa nhật mùa Chay 1
Chủ đề: Hãy đi làm hòa

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 5,20-26)./
Một hôm,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ:/ "Nếu anh em không ăn ở công chính / hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu,/ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời./
Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng:/ Chớ giết người;/ ai giết người,/ thì đáng bị đưa ra tòa./ Còn Thầy,/ Thầy bảo cho anh em biết:/ Ai giận anh em mình,/ thì đáng bị đưa ra tòa./ Ai mắng anh em mình là đồ ngốc,/ thì đáng bị ra trước Thượng Hội Đồng./ Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo,/ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt./ Vậy,/ nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ,/ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,/ thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,/ đi làm hòa với người anh em ấy đã,/ rồi trở lại dâng lễ vật của mình./ Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương,/ khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công,/ kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa,/ quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ,/ và anh sẽ bị tống ngục./ Thầy bảo thật cho anh biết:/ anh sẽ không ra khỏi đó,/ trước khi trả hết đồng xu cuối cùng./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật mùa Chay 1, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 18-2-2018
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 1,12-15)./
Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa,/ Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa./ Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày,/ chịu Xa-tan cám dỗ,/ sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người./
Sau khi ông Gio-an bị nộp,/ Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa./ Người nói:/ "Thời kỳ đã mãn,/ và triều đại Thiên Chúa đã đến gần./ Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 19-2-2018)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].
tnttbs vach xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017).