LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 10-8-2020 ] [ Bài đọc Chúa nhật 16-8-2020 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 16-8-2020 ] [ Đáp ca Chúa nhật 16-8-2020 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 16-8-2020 ] [ Phúc âm Chúa nhật 16-8-2020 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 10-8-2020: Từ thứ hai 10-8-2020 đến Chúa nhật 16-8-2020:
Câu Lời Chúa tuần này:
Bấy giờ Đức Giê-su đáp:/ "Này bà,/ lòng tin của bà mạnh thật!/ Bà muốn thế nào,/ sẽ được như vậy."/ Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh./ (Mát-thêu 15,28)

 

Chúa nhật ngày 16-8-2020
Chúa nhật Thường niên 20, a
Chủ đề: Lòng tin của bà mạnh

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a (Is 56,1.6-7)./
Đức Chúa phán như sau:/ Hãy tuân giữ điều chính trực,/ thực hành điều công minh,/ vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,/ và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ./ Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa / để phụng sự Người / và yêu mến Thánh Danh,/ cùng trở nên tôi tớ của Người,/ hết những ai giữ ngày sa-bát / mà không vi phạm,/ cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,/ đều được Ta dẫn lên núi thánh / và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta./ Trên bàn thờ của Ta,/ Ta sẽ ưng nhận / những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,/ vì nhà của Ta / sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 66,2-3.5.6 và 8 - Đ: c.4)
Đáp: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài,/ lạy Thiên Chúa,/ chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!/
   1- Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,/ xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,/ cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,/ và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài./
Đáp: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài,/ lạy Thiên Chúa,/ chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!/
   2- Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,/ vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,/ Người cai trị muôn nước theo đường chính trực / và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này./
Đáp: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài,/ lạy Thiên Chúa,/ chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!/
   3- Ước gì chư dân cảm tạ Ngài,/ lạy Thiên Chúa,/ chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài./ Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!/ Ước chi toàn cõi trái đất kính sợ Người!/
Đáp: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài,/ lạy Thiên Chúa,/ chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!/

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Rô-ma (Rm 11,13-15.29-32)./
Thưa anh em,/ tôi xin ngỏ lời với anh em / là những người gốc dân ngoại./ Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại,/ tôi coi trọng chức vụ của tôi,/ mong sao nhờ vậy / mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị,/ và tôi cứu được một số anh em đó./ Thật vậy,/ nếu vì họ bị gạt ra một bên / mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa,/ thì việc họ được thâu nhận lại là gì,/ nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?/
Quả thế,/ khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi,/ thì Người không hề đổi ý./ Thật vậy,/ trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa,/ nhưng nay anh em đã được thương xót,/ vì con dân Ít-ra-en không vâng phục;/ họ cũng thế:/ nay họ không vâng phục Thiên Chúa,/ vì Người thương xót anh em,/ nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót./ Quả thế,/ Thiên Chúa đã giam hãm mọi người / trong tội không vâng phục,/ để thương xót mọi người./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (x. Mt 4,23)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời,/ và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 15,21-28)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,/ thì này có một người đàn bà Ca-na-an,/ ở vùng ấy đi ra,/ kêu lên rằng:/ "Lạy Ngài là con vua Đa-vít,/ xin dủ lòng thương tôi!/ Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!"/ Nhưng Người không đáp lại một lời./
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng:/ "Xin Thầy bảo bà ấy về đi,/ vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!"/ Người đáp:/ "Thầy chỉ được sai đến / với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."/ Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng:/ "Lạy Ngài,/ xin cứu giúp tôi!"/ Người đáp:/ "Không được lấy bánh dành cho con cái / mà ném cho lũ chó con."/ Bà ấy nói:/ "Thưa Ngài,/ đúng thế,/ nhưng mà lũ chó con cũng được ăn / những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."/ Bấy giờ Đức Giê-su đáp:/ "Này bà,/ lòng tin của bà mạnh thật!/ Bà muốn thế nào,/ sẽ được như vậy."/ Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 19, a

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 9-8-2020
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 14,22-33)./
Sau khi dân chúng được ăn no nê,/ Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền / qua bờ bên kia trước,/ trong lúc Người giải tán dân chúng./ Giải tán họ xong,/ Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện./ Tối đến Người vẫn ở đó một mình./ Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ / đến cả mấy cây số,/ bị sóng đánh vì ngược gió./
Vào khoảng canh tư,/ Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ./ Thấy Người đi trên mặt biển,/ các ông hoảng hốt bảo nhau:/ "Ma đấy!",/ và sợ hãi la lên./ Đức Giê-su liền bảo các ông:/ "Cứ yên tâm,/ chính Thầy đây,/ đừng sợ!"/ Ông Phê-rô liền thưa với Người:/ "Thưa Ngài,/ nếu quả là Ngài,/ thì xin truyền cho con đi trên mặt nước / mà đến với Ngài."/ Đức Giê-su bảo ông:/ "Cứ đến!"/ Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống,/ đi trên mặt nước,/ và đến với Đức Giê-su./ Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ,/ và khi bắt đầu chìm,/ ông la lên:/ "Thưa Ngài,/ xin cứu con với!"/ Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói:/ "Hỡi kẻ kém lòng tin!/ Sao lại hoài nghi?"/ Khi thầy trò đã lên thuyền,/ thì gió lặng./ Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói:/ "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 10-8-2020)