LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 3-5-2021 ] [ Bài đọc Chúa nhật 9-5-2021 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 9-5-2021 ] [ Đáp ca Chúa nhật 9-5-2021 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 2-5-2021 ] [ Phúc âm Chúa nhật 9-5-2021 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 3-5-2021: Từ thứ hai 3-5-2021 đến Chúa nhật 9-5-2021:
Câu Lời Chúa tuần này:
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Anh em là bạn hữu của Thầy,/ nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy."/ (Gio-an 15,14)

 

Chúa nhật ngày 9-5-2021
Chúa nhật Phục Sinh 6, b
Chủ đề: Bạn hữu của Thầy

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 10,25-26.34-35.44-48)./
Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô,/ thì ông liền ra đón / và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy./ Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói:/ "Xin ông đứng dậy,/ vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm."/
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói:/ "Quả thật/ tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào./ Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa / và ăn ngay ở lành,/ thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào,/ cũng đều được Người tiếp nhận./
Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó,/ thì Thánh Thần đã ngự xuống / trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa./ Những tín hữu thuộc giới cắt bì / cùng đến đó với ông Phê-rô / đều kinh ngạc / vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống / cả trên các dân ngoại nữa,/ bởi họ nghe những người này / nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa./ Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng:/ "Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta,/ thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?"/ Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ / nhân danh Đức Giê-su Ki-tô./ Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 - Đ: x. c2)
Đáp: Chúa đã mặc khải / ơn Người cứu độ trước mặt chư dân./
   1- Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,/ vì Người đã thực hiện bao kỳ công./ Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,/ nhờ cánh tay chí thánh của Người./
Đáp: Chúa đã mặc khải / ơn Người cứu độ trước mặt chư dân./
   2- Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,/ mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;/ Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa / dành cho nhà Ít-ra-en./
Đáp: Chúa đã mặc khải / ơn Người cứu độ trước mặt chư dân./
   3- Toàn cõi đất này đã xem thấy / ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta./ Tung hô Chúa,/ hỡi toàn thể địa cầu,/ mừng vui lên,/ reo hò đàn hát./
Đáp: Chúa đã mặc khải / ơn Người cứu độ trước mặt chư dân./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Gio-an tông đồ (1 Ga 4,7-10)./
Anh em thân mến,/ chúng ta hãy yêu thương nhau,/ vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa./ Phàm ai yêu thương,/ thì đã được Thiên Chúa sinh ra,/ và người ấy biết Thiên Chúa./ Ai không yêu thương,/ thì không biết Thiên Chúa,/ vì Thiên Chúa là tình yêu./ Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta / được biểu lộ như thế này:/ Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian / để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống./ Tình yêu cốt ở điều này:/ không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,/ nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,/ và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Ga 14,23)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ Chúa nói:/ "Ai yêu mến Thầy,/ thì sẽ giữ lời Thầy./ Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy./ Cha Thầy và Thầy sẽ đến / và ở lại với người ấy."/ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 15,9-17)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào,/ Thầy cũng yêu mến anh em như vậy./ Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy./ Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,/ anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,/ như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy / và ở lại trong tình thương của Người./ Các điều ấy,/ Thầy đã nói với anh em / để anh em được hưởng niềm vui của Thầy,/ và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn./
Đây là điều răn của Thầy:/ anh em hãy yêu thương nhau / như Thầy đã yêu thương anh em./ Không có tình thương nào cao cả hơn / tình thương của người đã hy sinh tính mạng / vì bạn hữu của mình./ Anh em là bạn hữu của Thầy,/ nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy./ Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa,/ vì tôi tớ không biết việc chủ làm./ Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu,/ vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,/ Thầy đã cho anh em biết./
Không phải anh em đã chọn Thầy,/ nhưng chính Thầy đã chọn anh em,/ và cắt cử anh em để anh em ra đi,/ sinh được hoa trái,/ và hoa trái của anh em tồn tại,/ hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy,/ thì Người ban cho anh em./ Điều Thầy truyền dạy anh em là / hãy yêu thương nhau."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Phục Sinh 5, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 2-5-2021
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 15,1-8)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Thầy là cây nho thật,/ và Cha Thầy là người trồng nho./ Cành nào gắn liền với Thầy / mà không sinh hoa trái,/ thì Người chặt đi/ còn cành nào sinh hoa trái,/ thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn./ Anh em được thanh sạch rồi / nhờ lời Thầy đã nói với anh em./ Hãy ở lại trong Thầy / như Thầy ở lại trong anh em./ Cũng như cành nho / không thể tự mình sinh hoa trái,/ nếu không gắn liền với cây nho,/ anh em cũng thế,/ nếu không ở lại trong Thầy./
Thầy là cây nho,/ anh em là cành./ Ai ở lại trong Thầy / và Thầy ở lại trong người ấy,/ thì người ấy sinh nhiều hoa trái,/ vì không có Thầy,/ anh em chẳng làm gì được./ Ai không ở lại trong Thầy,/ thì bị quăng ra ngoài như cành nho / và sẽ khô héo./ Người ta nhặt lấy,/ quăng vào lửa cho nó cháy đi./ Nếu anh em ở lại trong Thầy / và lời Thầy ở lại trong anh em,/ thì muốn gì,/ anh em cứ xin,/ anh em sẽ được như ý./ Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:/ Anh em sinh nhiều hoa trái / và trở thành môn đệ của Thầy./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(bổ túc: Virginia, ngày 3-5-2021)

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Thánh ca Kim Loan - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

tnttbs tre ngang