LỜI CHÚA CHO GIỜ KINH PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei
*    [ Câu Lời Chúa tuần 8-7-2024 ] [ Bài đọc Chúa nhật 14-7-2024 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 14-7-2024 ] [ Đáp ca Chúa nhật 14-7-2024 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 14-7-2024 ] [ Phúc âm Chúa nhật 14-7-2024 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 8-7-2024: Từ thứ hai 8-7-2024 đến Chúa nhật 14-7-2024:
Khi ấy,/ Đức Giê-su bảo Nhóm Mười Hai rằng:/ "Bất cứ ở đâu,/ khi anh em vào nhà nào,/ thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi."/ (Mác-cô 6,3)

 

Chúa nhật ngày 14-7-2024
Chúa nhật Thường niên 15, b
Chủ đề: Hãy ở lại đó

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt (Am 7,12-15)./
Ngày ấy,/ tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia / nói với ông A-mốt:/ "Này thầy chiêm ơi,/ mau chạy về đất Giu-đa,/ về đó mà kiếm ăn,/ về đó mà tuyên sấm!/ Nhưng ở Bết Ên này,/ đừng có hòng nói tiên tri nữa,/ vì đây là thánh điện của quân vương,/ đây là đền thờ của vương triều."/ Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia:/ "Tôi không phải là ngôn sứ,/ cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ./ Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật / và chăm sóc cây sung./ Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi / khi tôi đi theo sau đàn vật,/ và Đức Chúa đã truyền cho tôi:/ "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 84,9ab&10.11-12.13-14 - Đ: c.8)
Đáp: Lạy Chúa,/ xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,/ và ban ơn cứu độ cho chúng con./
   1- Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,/ điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người,/ cho kẻ trung hiếu./ Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ / cho ai kính sợ Chúa,/ để vinh quang của Người / hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta./
Đáp: Lạy Chúa,/ xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,/ và ban ơn cứu độ cho chúng con./
   2- Tín nghĩa ân tình nay đã hội ngộ,/ hòa bình công lý đã giao duyên./ Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,/ công lý nhìn xuống tự trời cao./
Đáp: Lạy Chúa,/ xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,/ và ban ơn cứu độ cho chúng con./
   3- Vâng,/ chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc / và đất chúng ta trổ sinh hoa trái./ Công lý đi tiền phong trước mặt Người,/ mở lối cho Người đặt bước chân./
Đáp: Lạy Chúa,/ xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,/ và ban ơn cứu độ cho chúng con./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Ê-phê-xô (Ep 1,3-14)./
Chúc tụng Thiên Chúa / là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô,/ Chúa chúng ta./ Trong Đức Ki-tô,/ từ cõi trời,/ Người đã thi ân giáng phúc / cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần./ Trong Đức Ki-tô,/ Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,/ để trước thánh nhan Người,/ ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,/ nhờ tình thương của Người./ Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,/ Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử / nhờ Đức Giê-su Ki-tô,/ để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,/ ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu./ Trong Thánh Tử,/ nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc,/ được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người./ Ân sủng này,/ Thiên Chúa đã rộng ban cho ta / cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu./ Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:/ thiên ý này là kế hoạch yêu thương / Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô./ Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn / là quy tụ muôn loài trong trời đất / dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô./
Cũng trong Đức Ki-tô,/ Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự / theo quyết định và ý muốn của Người,/ đã tiền định cho chúng tôi đây / làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người,/ để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,/ chúng tôi ngợi khen vinh quang Người./
Trong Đức Ki-tô,/ cả anh em nữa / anh em đã được nghe lời chân lý / là Tin Mừng cứu độ anh em;/ vẫn trong Đức Ki-tô,/ một khi đã tin,/ anh em được đóng ấn Thánh Thần,/ Đấng Thiên Chúa đã hứa./ Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,/ chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,/ để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (x. Ep 1,17-18)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô,/ Chúa chúng ta,/ soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ,/ đâu là niềm hy vọng,/ mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 6,7-13)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại / và bắt đầu sai đi từng hai người một./ Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế./ Người chỉ thị cho các ông / không được mang gì đi đường,/ chỉ trừ cây gậy;/ không được mang lương thực,/ bao bị,/ tiền giắt lưng;/ được đi dép,/ nhưng không được mặc hai áo./ Người bảo các ông:/ "Bất cứ ở đâu,/ khi anh em vào nhà nào,/ thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi./ Còn nơi nào người ta không đón tiếp / và không nghe anh em,/ thì khi ra khỏi đó,/ hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ."/ Các ông đi rao giảng,/ kêu gọi người ta ăn năn sám hối./ Các ông trừ được nhiều quỷ,/ xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 14, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 7-7-2024
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 6,1-6)./
Hồi ấy,/ Đức Giê-su trở về quê quán của Người,/ có các môn đệ đi theo./ Đến ngày sa-bát,/ Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường./ Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên./ Họ nói:/ "Bởi đâu ông ta được như thế?/ Ông ta được khôn ngoan như vậy,/ nghĩa là làm sao?/ Ông ta làm được những phép lạ như thế,/ nghĩa là gì?/ Ông ta không phải là bác thợ,/ con bà Ma-ri-a / và là anh em của các ông Gia-cô-bê,/ Giô-xết,/ Giu-đa và Si-môn sao?/ Chị em của ông / không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?"/ Và họ vấp ngã vì Người./ Đức Giê-su bảo họ:/ "Ngôn sứ có bị rẻ rúng,/ thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,/ hay giữa đám bà con thân thuộc,/ và trong gia đình mình mà thôi."/ Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó;/ Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ./ Người lấy làm lạ vì họ không tin./ Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(bổ túc: Virginia, ngày 8-7-2024)

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Thánh ca Kim Loan - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

tnttbs tre ngang

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
(Dùng dạng đơn giản 17-4-2017, bỏ khung 2,161023vir)