LỜI CHÚA CHO SINH HOẠT CHUNG TRONG TUẦN
Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS)

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 16-10-2017 ] [ Phúc âm thứ sáu 20-10-2017 ] [ Bài đọc Chúa nhật 22-10-2017 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 22-10-2017 ] [ Đáp ca Chúa nhật 22-10-2017 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 22-10-2017 ] [ Phúc âm Chúa nhật 22-10-2017 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 16-10-2017
Từ thứ hai ngày 16-10-2017 đến Chúa nhật ngày 22-10-2017

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Bấy giờ,/ Người bảo họ:/ "Thế thì của Xê-da,/ trả về Xê-da;/ của Thiên Chúa,/ trả về Thiên Chúa."/ (Mát-thêu 22,21)

 

Chúa nhật ngày 22-10-2017
Chúa nhật Thường niên 29, a
Chủ đề: Trả về Thiên Chúa

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a (Is 45,1.4-6)./
Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu,/ với vua Ky-rô / - Ta đã cầm lấy tay phải nó,/ để bắt các dân tộc suy phục nó,/ Ta tước khí giới của các vua,/ mở toang các cửa thành trước mặt nó,/ khiến các cổng không còn đóng kín nữa./ Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp,/ và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en,/
Ta đã gọi ngươi đích danh,/ đã ban cho ngươi một tước hiệu,/ dù ngươi không biết Ta./ Ta là Đức Chúa,/ không còn chúa nào khác;/ chẳng có ai là Thiên Chúa,/ ngoại trừ Ta./ Dù ngươi không biết Ta,/ Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ,/ để từ Đông sang Tây,/ thiên hạ biết rằng / chẳng có thần nào khác,/ ngoại trừ Ta./ Ta là Đức Chúa,/ không còn chúa nào khác./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 95,1 và 3.4-5.7-8a.8b-10ac - Đ. c.7b)
Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang./
   1- Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,/ hát lên mừng Chúa,/ hỡi toàn thể địa cầu!/ kể cho muôn dân biết / Người thật là vinh hiển,/ cho mọi nước hay những kỳ công của Người./
Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang./
   2- Chúa thật cao cả,/ xứng muôn lời ca tụng,/ khả tôn khả uý hơn chư thần,/ vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,/ còn Đức Chúa,/ Người sáng tạo trời cao./
Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang./
   3- Hãy dâng Chúa,/ hỡi các dân các nước,/ dâng Chúa quyền lực và vinh quang,/ hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người./
Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang./
   4- Hãy bưng lễ vật,/ bước vào tiền đình Chúa,/ và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện,/ toàn thể địa cầu,/ hãy run sợ trước Thánh Nhan./ Hãy nói với chư dân:/ Chúa là Vua hiển trị,/ Người xét xử muôn nước / theo đường ngay thẳng./
Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang./

Bài đọc 2
Khởi đầu thư thứ nhất / của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 1,1-5b)./
Chúng tôi là Phao-lô,/ Xin-va-nô và Ti-mô-thê,/ kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca / ở trong Thiên Chúa Cha,/ và trong Chúa Giê-su Ki-tô./ Chúc anh em được ân sủng và bình an./
Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em./ Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,/ và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta,/ chúng tôi không ngừng nhớ đến / những việc anh em làm vì lòng tin,/ những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến,/ và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng / vì trông đợi Chúa chúng ta / là Đức Giê-su Ki-tô./
Thưa anh em / là những người được Thiên Chúa thương mến,/ chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em,/ vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em,/ thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói,/ mà còn có quyền năng,/ có Thánh Thần,/ và một niềm xác tín sâu xa./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Pl 2,15d.16a)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Giữa thế gian,/ anh em phải chiếu sáng / như những vì sao trên vòng trời,/ là làm sáng tỏ lời ban sự sống./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 22,15-21)./
Bấy giờ / những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau,/ tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời / mà mắc bẫy./ Họ sai các môn đệ của họ / cùng đi với những người phe Hê-rô-đê,/ đến nói với Đức Giê-su rằng:/ "Thưa Thầy,/ chúng tôi biết Thầy là người chân thật / và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa./ Thầy cũng chẳng vị nể ai,/ vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta./ Vậy xin Thầy cho biết ý kiến:/ có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"/
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý,/ nên Người nói:/ "Tại sao các người lại thử tôi,/ hỡi những kẻ đạo đức giả!/ Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!"/ Họ liền đưa cho Người một quan tiền./ Người hỏi họ:/ "Hình và danh hiệu này là của ai đây?"/ Họ đáp:/ "Của Xê-da."/ Bấy giờ,/ Người bảo họ:/ "Thế thì của Xê-da,/ trả về Xê-da;/ của Thiên Chúa,/ trả về Thiên Chúa."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 20-10-2017
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 28
Chủ đề: Hãy sợ Đấng ấy

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 12,1-7)./
Khi ấy,/ đám đông tụ họp hàng vạn người,/ đến nỗi giẫm lên nhau./ Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói,/ trước hết là với các môn đệ:/ "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu,/ tức là thói đạo đức giả./ Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,/ không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết./ Vì thế,/ tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm,/ sẽ được nghe giữa ban ngày;/ và điều anh em rỉ tai trong buồng kín,/ sẽ được công bố trên mái nhà./
Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết:/ Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác,/ mà sau đó không làm gì hơn được nữa./ Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai:/ hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục./ Thật vậy,/ Thầy nói cho anh em biết:/ anh em hãy sợ Đấng ấy./ Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào,/ phải không?/ Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa./ Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi./ Anh em đừng sợ,/ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 28, a

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 15-10-2017
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 22,1-14)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn / mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng:/ "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia / mở tiệc cưới cho con mình./ Nhà vua sai đầy tớ đi / thỉnh các quan khách đã được mời trước,/ xin họ đến dự tiệc,/ nhưng họ không chịu đến./ Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi,/ và dặn họ:/ "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng:/ Này cỗ bàn,/ ta đã dọn xong,/ bò tơ và thú béo đã hạ rồi,/ mọi sự đã sẵn./ Mời quý vị đến dự tiệc cưới!"/ Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới,/ lại bỏ đi:/ kẻ thì đi thăm nông trại,/ người thì đi buôn,/ còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua / mà hành hạ và giết chết./ Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ,/ sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy / và thiêu hủy thành phố của chúng./
Rồi nhà vua bảo đầy tớ:/ "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi,/ mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng./ Vậy các ngươi đi ra các ngả đường,/ gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."/ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường,/ gặp ai,/ bất luận xấu tốt,/ cũng tập hợp cả lại,/ nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách./
Bấy giờ / nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc,/ thấy ở đó / có một người không mặc y phục lễ cưới,/ mới hỏi người ấy:/ "Này bạn,/ làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?"/ Người ấy câm miệng không nói được gì./ Nhà vua liền bảo những người phục dịch:/ "Trói chân tay nó lại,/ quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài,/ ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!/ Vì kẻ được gọi thì nhiều,/ mà người được chọn thì ít"."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 16-10-2017)

 

Trở lạitrang chính có mục lục.

tnttbs vach xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017).