LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 19-10-2020 ] [ Bài đọc Chúa nhật 25-10-2020 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 25-10-2020 ] [ Đáp ca Chúa nhật 25-10-2020 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 25-10-2020 ] [ Phúc âm Chúa nhật 25-10-2020 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 19-10-2020: Từ thứ hai 19-10-2020 đến Chúa nhật 25-10-2020:
Câu Lời Chúa tuần này:
Bấy giờ,/ Đức Giê-su đáp:/ "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,/ Thiên Chúa của ngươi,/ hết lòng,/ hết linh hồn và hết trí khôn ngươi./ Đó là điều răn trọng nhất / và điều răn thứ nhất./ Còn điều răn thứ hai,/ cũng giống điều răn ấy,/ là:/ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình./ (Mát-thêu 22,37-39)

 

Chúa nhật ngày 25-10-2020
Chúa nhật Thường niên 30, a
Chủ đề: Điều răn trọng nhất

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Xuất hành (Xh 22,20-26)./
Đức Chúa phán thế này:/ Người ngoại kiều,/ ngươi không được ngược đãi và áp bức,/ vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập./ Mẹ góa con côi,/ các ngươi không được ức hiếp./ Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta,/ ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu./ Cơn giận Ta sẽ bốc lên,/ Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi:/ thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bụa,/ và con các ngươi sẽ thành côi cút./
Nếu ngươi cho một người trong dân Ta,/ một người nghèo ở với ngươi vay tiền,/ thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ,/ không được bắt nó trả lãi./
Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm,/ thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn./ Nó chỉ có cái đó để đắp,/ để làm áo che thân;/ nó sẽ lấy gì mà ngủ?/ Nó mà kêu cứu Ta,/ Ta sẽ nghe nó,/ vì Ta vốn nhân từ./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab - Đ. c.2)
Đáp: Con yêu mến Ngài,/ lạy Chúa là sức mạnh của con./
   1- Con yêu mến Ngài,/ lạy Chúa là sức mạnh của con;/ lạy Chúa là núi đá,/ là thành lũy,/ là Đấng giải thoát con./
Đáp: Con yêu mến Ngài,/ lạy Chúa là sức mạnh của con./
   2- Lạy Thiên Chúa con thờ,/ là núi đá cho con trú ẩn,/ là khiên mộc,/ là Đấng cứu độ quyền năng,/ là thành trì bảo vệ./ Tôi kêu cầu Chúa / là Đấng xứng muôn lời ngợi khen,/ và tôi được cứu thoát khỏi quân thù./
Đáp: Con yêu mến Ngài,/ lạy Chúa là sức mạnh của con./
   3- Đức Chúa vạn vạn tuế!/ Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn./ Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,/ Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao / cho Đức Vua chính Người đã lập./
Đáp: Con yêu mến Ngài,/ lạy Chúa là sức mạnh của con./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 1,5c-10)./
Thưa anh em,/ anh em biết,/ khi ở với anh em,/ chúng tôi đã sống thế nào / để mưu ích cho anh em;/ còn anh em,/ anh em đã bắt chước chúng tôi / và noi gương Chúa,/ khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân / với niềm vui do Thánh Thần ban:/ bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu / ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a./
Quả thế,/ từ nơi anh em,/ lời Chúa đã vang ra,/ không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a,/ mà đâu đâu người ta cũng nghe biết / lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa,/ khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa./ Khi nói về chúng tôi,/ người ta kể lại / chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao,/ và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng / mà quay về với Thiên Chúa thế nào,/ để phụng sự Thiên Chúa hằng sống,/ Thiên Chúa thật,/ và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến,/ người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết,/ là Đức Giê-su,/ Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Ga 14,23)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ Chúa nói:/ "Ai yêu mến Thầy,/ thì sẽ giữ lời Thầy./ Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy./ Cha Thầy và Thầy sẽ đến / và ở lại với người ấy."/ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40)./
Khi nghe tin Đức Giê-su / đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng,/ thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại./ Rồi một người thông luật trong nhóm / hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:/ "Thưa Thầy,/ trong sách Luật Mô-sê,/ điều răn nào là điều răn trọng nhất?"/ Đức Giê-su đáp:/ "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,/ Thiên Chúa của ngươi,/ hết lòng,/ hết linh hồn và hết trí khôn ngươi./ Đó là điều răn trọng nhất / và điều răn thứ nhất./ Còn điều răn thứ hai,/ cũng giống điều răn ấy,/ là:/ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình./ Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ / đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 29, a

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 18-10-2020
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 22,15-21)./
Bấy giờ / những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau,/ tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời / mà mắc bẫy./ Họ sai các môn đệ của họ / cùng đi với những người phe Hê-rô-đê,/ đến nói với Đức Giê-su rằng:/ "Thưa Thầy,/ chúng tôi biết Thầy là người chân thật / và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa./ Thầy cũng chẳng vị nể ai,/ vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta./ Vậy xin Thầy cho biết ý kiến:/ có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"/
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý,/ nên Người nói:/ "Tại sao các người lại thử tôi,/ hỡi những kẻ đạo đức giả!/ Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!"/ Họ liền đưa cho Người một quan tiền./ Người hỏi họ:/ "Hình và danh hiệu này là của ai đây?"/ Họ đáp:/ "Của Xê-da."/ Bấy giờ,/ Người bảo họ:/ "Thế thì của Xê-da,/ trả về Xê-da;/ của Thiên Chúa,/ trả về Thiên Chúa."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 19-10-2020)

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Thánh ca Kim Loan - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

tnttbs tre ngang